20 Reasons Not to Hate Yourself After a Binge

  
   date: 2013-01-31 time: 21:37:59
Let’s face it, you are human, and along your path, you will inevitably have slips. One of the most important things is to LET GO OF THE EXPECTATION OF PERFECTION. If you've binged before and then expect yourself to never binge again, you’re putting pressure on yourself, which can be compared to someone who's dieting and swearing off certain foods.
 
Instead, it’s much more freeing to accept the fact that you’re human and will mostly likely binge again since it’s a fall-back coping method. I’m not advocating complacency in your fight. Rather, I believe that accepting your humanness will lead to greater self-love and forgiveness, which, in the event that you find yourself in the middle of a binge or series of binges, will help you to soften toward yourself and pull yourself out of the hole much more swiftly.
 
So, here are 20 reasons not to hate yourself after a binge:
 1. Using food is a way of trying to comfort yourself – a binge is your attempt to take care of yourself in the way that seems best to you in the moment
 2. It’s in the past now – the future is fully open for you to make whatever choices you want
 3. You’re human and no human makes decisions that are 100% healthy, 100% of the time
 4. Your body is an intelligent system that knows how to process the extra food and make the most of the energy
 5. Binges are great teachers – they show you that you’re not addressing something in your life (stress, anxiety, sadness, disappointment, boredom, relationship strain, poor self-esteem, etc…)
 6. You can do things differently next time
 7. Every time you binge you learn something about what triggers you or what you need to do to take better care of yourself, so, if you choose to learn from each binge, you’re actually getting stronger
 8. You wouldn’t hate your friend if she confided in you about a binge, so why hate yourself?
 9. A binge is just one action in one short moment in time – it doesn’t define who you are
 10. Once you figure out what triggered the binge, you’ll be better equipped to handle similar situations/feelings in the future
 11. Feeling negative about any situation never makes it better, so why wallow? Get back up and dust yourself off
 12. Now is the best and most important time to practice self-love and forgiveness
 13. The effects of a binge are temporary – over time you’ll feel better physically, mentally, and emotionally
 14. Hating yourself is choosing to listen to the voice in your head instead of your wise self who loves you unconditionally
 15. Guilt is a choice – you can just as easily choose forgiveness
 16. Compassion is freedom from suffering
 17. Although your body feels like a balloon, it’s physically impossible to permanently change the shape of your body from one binge
 18. Binges help you get in touch with your emotional world, if you allow yourself to evaluate whatever it is you wanted to numb
 19. You’re worth loving and treating with respect
 20. You are on a path towards a better you every single minute of every single day and that means falling sometimes – just like a child learning to walk, you are learning how to navigate life’s ups and downs without abusing food – freedom from this cycle comes with time, not overnight – you are heading in the right direction with each decision to practice self-love, forgiveness, and compassion

Inse att du är människa, och att du längs din väg oundvikligen kommer att falla. En av de viktigaste sakerna är att släppa taget om förväntan över att vara perfekt. Om du har hetsätit innan och sedan förväntar dig att aldrig göra det igen sätter du endast press på dig själv, vilket kan jämföras med att utesluta vissa livsmedel i kosten.
 
Istället är det mycket mer befriande att acceptera det faktum att du är människa och med störst sannolikhet kommer att hetsäta igen. Det kanske är en metod som får dig att stå ut med vissa problem du har? Jag förespråkar inte självbelåtenhet i din kamp, utan snarare tror jag att genom att du acceptera din mänsklighet så kommer du ledas till ökad egenkärlek och förlåtelse. I samband av att du befinner dig mitt i en sektion av hetsätning - eller en serie av hetsätning - så kommer detta hjälpa dig att vara snällare mot dig själv och dra dig ur hålet mycket snabbare.
 
Så, här följer 20 skäl till att inte hata dig själv efter du hetsätit:
 1. Att använda mat är ett sätt för dig att försöka trösta dig själv - en sektion av hetsätande är ditt desperata försök att ta hand om dig själv på det sätt som verkar bäst för dig i just det ögonblicket
 2. Det är i det förflutna nu - framtiden ligger helt öppen för dig och du kan göra vilka val du vill
 3. Du är bara människa och ingen människa fattar beslut som är 100% hälsosamma, 100% av tiden
 4. Din kropp är ett intelligent system som vet hur man behandlar extra mat och kommer göra det bästa av den energi du givit den
 5. Sektioner av hetsätande ger dig bra lärdom - det visar dig att du inte tar itu något i ditt liv på rätt sätt (stress, ångest, sorg, besvikelse, tristess, relationer, dålig självkänsla, osv ...)
 6. Du kan göra saker på ett annat sätt nästa gång
 7. Varje gång du hetsäter lär du dig något om vad som utlöser handlingen, eller vad du behöver göra för att ta bättre hand om dig själv. Så om du väljer att lära dig något varje gång det händer så blir du faktiskt starkare
 8. Du skulle väl inte hata din vän om hon anförtrodde sig åt dig när hon hetsätit, så varför hata dig själv?
 9. Att hetsäta är bara en händelse som sker under ett kort ögonblick - vem du är definieras inte av detta snedsteg
 10. När du räknar ut vad som utlöste hetsätandet så kommer du att vara bättre rustad när det kommer till att hantera liknande situationer/känslor i framtiden
 11. Negativa känslor över en specifik situation gör aldrig något bättre, så varför vältra över det? Res dig upp igen och damma av dig negativiteten
 12. Nu är den bästa och viktigaste tiden att öva egenkärlek och förlåtelse
 13. Effekterna av en sektion hetsätning är tillfälliga - med tiden kommer du att må bättre fysiskt, mentalt och känslomässigt
 14. Genom att hata dig själv väljer du att lyssna på rösten i ditt huvud istället för den kloka du som älskar dig villkorslöst
 15. Skuldkänslor är ett val - du kan lika gärna välja förlåtelse
 16. Medkänsla är friheten från lidandet
 17. Även om din kropp känns som en ballong så är det fysiskt omöjligt att permanent ändra formen på din kropp efter att ha hetsätit
 18. Dessa sektioner hjälper dig att komma i kontakt med din emotionella värld, om du tillåter dig själv att utvärdera vad det var du försökte bedöva
 19. Du är värd att älskas och behandlas med respekt
 20. Du är på väg mot en bättre version av dig själv varje minut, varje dag, och det innebär att du kommer falla ibland - precis som ett barn som lär sig att gå, så lär du dig att navigera livets upp- och nedgångar utan att missbruka mat. Det kommer ta tid och det kommer inte att ske över en natt - du är på väg i rätt riktning i och med varje beslut du tar. Så se till att öva upp kärleken egenkärlek, förlåtelse, och medkänsla


    Bingeing, 0 commentsBeauty has a lot to do with character.

  
   date: 2013-01-30 time: 22:04:00
Dolls, goodnight to all you lovely, gorgeous, beautiful people. Keep your head up high. Why? Because you deserve it. You are going places. You may not know where yet, but you are. And you’re going to impact others on the way, Maybe even inspire them to join you on your journey or to create a parallel one with you. Who knows? You may even find the people who will stick by your side for the rest of your life.
 
So do me a favor? Just a small one. Be nice to yourself tonight…instead of saying how big and nasty your thighs are, thank your parents for giving them to you, for allowing them to carry you through life, with the strength and endurance that will last a life time. Put the razor down, your skin doesn’t have to be broken tonight. Paint your nails instead of bringing up your dinner, it wouldn’t taste good anyway. Turn off your phone instead of reading all those nasty messages people sent you today…you know they aren’t true, but every time you read it it gets harder to not believe those words. Log off the computer and close the Instagram app. You don’t need to see cute couples or horses or cute love quotes or fit girls.
 
Now, go look in the mirror. Look deep into your eyes. Guess what? You’re beautiful. and you’re amazing. Just look at yourself in the mirror, smile and say “I’m fucking beautiful”. Someone, somewhere, wishes they were just like you. Someone, somewhere wishes they knew you. Someone, somewhere loves you.
 
So please, be nice to yourself tonight. Let this be the start of a beautiful journey to a long, fulfilling, happiness-filled life. The life you were meant to live.
 
I love you.
Godnatt till alla er underbara, fina, vackra människor. Håll huvudena högt. Varför? För att ni förtjänar det. Ni kommer ta er någonstans i livet. Ni kanske inte vet var ännu, men det kommer ni. Och ni kommer att påverka andra på vägen, kanske inspirera dem att följa med er på eran resa eller skapa en parallell med er. Vem vet? Ni kanske även hittar människorna som kommer att hålla sig vid er sida för resten av era liv.
 
Så gör mig en tjänst? Bara en liten en. Var snäll mot er själva ikväll ... istället för att säga hur stora och äckliga era lår är, tacka era föräldrar för att de "gav" dem till er. De låter er bäras genom livet, med styrka och uthållighet som varar tills ni dör. Lägg ner rakbladet, eran hud behöver inte förstöras ikväll. Måla era naglar i stället för att tvinga upp er middag, det smakar inte bra ändå. Stäng av telefonen i stället för att läsa alla hemska meddelanden folk skickade idag... ni vet att de inte är sanna, men varje gång ni läser de blir det svårare att inte tro på orden. Logga ut från datorn och stäng ner Instagram appen. Ni behöver inte se söta par eller hästar eller fina kärlekscitat eller vältränade tjejer.
 
Gå nu och titta er själva i spegeln. Titta djupt in i era ögon. Gissa vad? Ni är vackra. Och ni är fantastiska. Titta bara på er själva i spegeln, le och säg "jag är så jäkla vacker". Någon, någonstans vill vara precis som er. Någon, någonstans önskar att de kände er. Någon, någonstans älskar er.
 
Så snälla, vara snälla mot er själva ikväll. Låt detta vara början på en vacker resa till ett långt, härligt, lyckligt liv. Det liv ni var ämnade att leva.
 
Jag älskar er.


    Self love, 2 commentsAbs?

  
   date: 2013-01-30 time: 19:15:34
I get a lot of questions about how to get a 6 pack or how to get the “V-lines” on the lower abs.
 
The thing that is important to realize, is that the SHAPE of your abs is determined by genetics. You can of course improve them through strength training, but you cannot change their general shape. Until your body fat is low enough to where you can see them, you won’t really know what you’re workin’ with! You can unveil those abs by getting rid of the overlying fat on top… since it’s impossible to spot-reduce fat, you have to lower your OVERALL body fat percentage.
 
Get rid of stubborn fat by:
 Eat clean in a caloric deficit
 Cut out simple carbs, junk food, sodas, condiments and sugary/processed foods
 Control blood sugar by eating small meals every few hours
 Consume lean protein at each meal
 Incorporate some HIIT (high intensive interval training) a few times a week
 Drink plenty of water
Jag får många frågor om hur man får ett 6-pack eller hur man får "V-linjer" längst ner på magen.
 
Det som är viktigt att inse är att formen på din magrutor bestäms helt beroende på dina arvsanlag. Du kan naturligtvis förbättra dem genom styrketräning, men du kan inte ändra deras form. Du vet heller inte vad du har att jobba med innan din kroppsfettsnivå är tillräckligt låg! Du får fram magrutorna genom att bli av med det överflödiga fettet och eftersom det är omöjligt att bestämma varifrån fettet förbränns så måste du sänka det totala procentet kroppsfett du har.
 
Bli av med det envisa fettet genom att:
 Äta rent med ett underskott av kalorier
 Plocka bort snabba kolhydrater, skräpmat, läsk, såser och livsmedel som innehåller socker/är bearbetade från ditt intag
 Håll blodsockernivån under kontroll genom att äta små måltider med ett par timmars mellanrum
 Få i dig magert protein vid varje måltid
 Träna HIIT (högintensiv intervallträning) några gånger i veckan
 Drick mängder med vatten


    Body,     Exercise,     Nutrition, 3 commentsFitness junkies - let's start a small family among us!

  
   date: 2013-01-29 time: 21:48:00
Comment this post to be added to the list. My goal is to have a list of all the active blogs out there dedicated to fitness / health / self esteem / eating disorders. Then when people ask me for blogs to follow I can refer them to this list. Everyone will be added no matter what I think of the blog as long as it's concerning the subjects listed earlier. I actually think this will be helpful for those who join this life-long journey or those who simply need more blogs to follow. It would have helped me when I started.
 
The list will be in my sidebar. Comment, comment, comment! {remember to actually write the url IN the comment since something is malfunctioning on my blog right now} Let's all become a huge family who support each other in this 
Kommentera det här inlägget för att läggas till i listan. Mitt mål är att ha en lista över alla aktiva bloggar där ute som skriver om fitness / hälsa / självkänsla / ätstörningar. Sen när folk frågar mig om bloggar att följa kan jag hänvisa dem till den här listan. Alla kommer att läggas oavsett vad jag tycker om bloggen så länge det är en blogg som uppdaterar om de ämnen som angavs ovan. Jag tror faktiskt detta kommer att vara till hjälp för dem som väljer att gå med i denna livslånga resa eller de som helt enkelt behöver fler bloggar att följa. Det skulle ha hjälpt mig när jag började.
 
Listan kommer att hittas i min sidomeny. Kommentera, kommentera, kommentera! {kom ihåg att faktiskt skriva webbadressen i kommentaren eftersom något är fel på min blogg just nu}. Låt oss alla bli en stor familj som stöttar varandra på vår väg ♥
 


    nothing, 28 commentsRANT

  
   date: 2013-01-29 time: 17:07:50
I'm seriously considering going for a run outside as of right now since the streets aren't covered in ice anymore and I just really feel like doing it. I hate running where everyone can see me and I'm beyond anxious to meet someone that might recognize me though ugh. Why am I even thinking about this?! I WILL GO FOR A RUN. I WILL LISTEN TO LOUD FUCKING MUSIC AND NOTHING WILL BRING ME DOWN. I WILL RUN WITH PRIDE OKAY BECAUSE I SURE AS HELL DO SOMETHING BETTER THAN THOSE SITTING ON THE COUCH. *sigh* Give me courage someone?
Jag överväger just nu ifall jag ska ta en springtur ute eftersom gatorna inte är täckta av is längre och jag verkligen känner för att göra det. Jag hatar att springa där alla kan se mig och jag är orolig över att träffa någon som kanske känner igen mig men ugh. Varför tänker jag ens på det här?! JAG SKA GÅ UT OCH SPRINGA. JAG SKA LYSSNA PÅ HÖG JÄKLA MUSIK OCH SPRINGA MED STOLTHET OKEJ FÖR JAG GÖR DEFINITIVT MER ÄN DOM SOM SITTER PÅ SOFFAN. *suck* Ge mig mod någon?


    Personal, 2 commentsQ/a - 29/1

  
   date: 2013-01-29 time: 16:57:00
Can you please post a few recipes/ideas where you can use peanut butter? :) Would be great to get some tips when the creativity is at a standstill.
I actually have posted a few of those already so take a look in my archive and I'm sure you'll be able to find some! But of course I could post a few more :)
 
Great post! :) I have a question, is it your images that you use in your posts? They're very nice anyways :) Love your blog! / Matilda, healthyfoodgram @ insta hehe;)
Thank you so so much! :) And it depends, sometimes it is and sometimes it isn't :)
 
Damn, I can only imagine the amount of time you have to spend writing your posts! Like your blog :) hugs
Haha, yeah, it takes a bit of time. That's why I'm kinda bad with the updating at certain times. Thank you! :)xx
 
I bought peanut butter, the one you eat. Is yours watery when you open a new jar? Do you know how to get the water out if so? Awesome blog!
Yeah, omg I remember the first time I bought that peanut butter - I stood in the grocery store for like half an hour contemplating whether I should buy it or not because that water grossed me out. As soon as I came home I tried to get rid of as much water as possible with a spoon and I still do that every time I buy a jar. My guess is that it's the oil in the peanut butter but no matter what it is it's not harmful or anything. I think it's a matter of choice. Maybe you want your peanut butter to be runnier - if so just stir it around! That's what I think at least ;) Thank you so much!
 
Hey, can you use frozen berries?
I don't know actually. Experiment! :)
Skulle inte du kunna lägga upp recept/ måltidsförslag där man kan använda jordnötssmör ? :) vore jättebra att få lite tips när kreativiteten står still
Jag har faktiskt skrivit några tips tidigare så ta en titt i mitt arkiv och jag är säker på att du kommer att kunna hitta några! Men det är klart jag kan skriva fler :)
 
Jättebra inlägg! :) Har en fråga, är det dina bilder som du använder i inläggen ? Väldigt fina iallafall :) Älskar din blogg!! / Matilda, healthyfoodgram på insta hehe ;)
Tack så mycket! :) Och det beror på, ibland är det det och ibland inte :)
 
Jäklar va mycket tid du måste lägga ner på dina inlägg! Gillar din blogg:) kram
Haha, ja, det tar lite tid. Det är därför jag är ganska dålig på att uppdatera vissa dagar. Tack! :) xx
 
Jag köpte jordnötssmör, som du äter. Brukar din vara vattnig när du öppnar en ny burk? Vet du hur man får bort vattnet då? En gryyym blogg!
Ja, haha jag minns första gången jag köpte jordnötssmöret - jag stod i mataffären i typ en halvtimme och övervägde om jag skulle köpa det eller inte eftersom att vatten äcklade mig. Så fort jag kom hem försökte jag bli av med så mycket vatten som möjligt med hjälp av en sked och jag gör det fortfarande varje gång jag köper en burk. Min gissning är att det är oljan i jordnötssmöret, men oavsett vad det är det är inte skadligt eller något. Jag tror det är en fråga om vad du gillar. Kanske vill du att ditt jordnötssmör ska vara rinnigare - och isåfall är det bara att röra runt! Det är vad jag tror åtminstone ;) Tack så mycket!
 
HEj går det att använda frysta bär?
Jag vet inte faktiskt. Prova dig fram!


    Q/a, 1 commentsLet's talk about stretch marks

  
   date: 2013-01-29 time: 05:51:00
What are stretch marks?
Stretch marks are narrow streaks or lines that develop on the surface of the skin.  They develop when the skin is stretched suddenly and the middle layer of your skin (the dermis) breaks in places, allowing the deeper layers to show through.
 
Are they common?
Yes, so many people have them. Fat people have them. Thin people have them. Models have them. Athletes have them. VS Angels have them. Men and women. Young, old, and anywhere in between. Anyone can get them, and many do. They appear when skin stretches due to various types of growth, and everybody grows, so they’re more common than you might think.
Why do I barely ever see other people with stretch marks, then?
Firstly, they’re not as noticeable as you may think they are. You are your own worst critic - nobody is going to be judging your appearance as harshly as you do. I bet you’ve seen hundreds of women with stretch marks, and just never noticed them. Secondly, it’s no secret that the media likes to hide everything they might deem as an “imperfection”. Spots, eyebags, pores, stretch marks, wrinkles, body hair - all of these things are completely normal, but are barely ever seen in the media. It doesn’t mean that people don’t have them, it just means that the media love to make their models as stereotypically “flawless” as possible, to try to convince you that you need to buy the products that they’re selling. Nobody looks like the models in magazines. Even the models don’t look like the models in magazines. Just because you can’t see people’s stretch marks, doesn’t mean they don’t exist.
 
What can I do?
Stretch marks fade over time. Many start off as pink or purple, and gradually fade to white, becoming barely noticeable. The speed of this process can sometimes be increased by moisturizing the area. There are many different products on the market that claim to remove stretch marks, but often you are paying more for what is essentially a glorified moisturizer. Anything that moisturizes and therefore increases the elasticity of your skin may help to reduce the appearance of your stretch marks, but there is no guarantee that this will work, and they will probably never disappear completely. Stretch marks are completely normal, so the best thing you can do is to learn to accept them. They are a part of you, they’re not the enemy. Embrace your stripes! 
Vad är bristningar?
Bristningar är tunna ränder eller linjer som utvecklas på ytan av huden. De utvecklas när huden sträcks plötsligt och det mellersta hudlagret (dermis) går sönder på vissa ställen, så de djupare skikten syns igenom.
 
Är de vanliga?
Ja, så många människor har dem. Feta människor har dem. Smala människor har dem. Modeller har dem. Idrottare har dem. VS änglarna har dem. Män och kvinnor. Unga, gamla och allt däremellan. Vem som helst kan få dem, och det är just det som många får. De blir synliga när huden sträcks på grund av tillväxt, och alla växer, så de är vanligare än du kanske tror.
 
Varför ser jag knappt några fler som har bristningar, om de nu är så vanliga?
För det första är de inte lika märkbara som du kanske tror att de är. Du är din egen värsta kritiker - ingen kommer att döma ditt utseende så hårt som du gör. Jag slår vad om att du har sett hundratals kvinnor med hudbristningar, och bara aldrig lagt märke till dem. För det andra är det ingen hemlighet att medierna gillar att gömma allt de kan anse som en imperfekt. Fläckar, påsar under ögonen, porer, hudbristningar, rynkor, kroppshår - alla dessa saker är helt normalt, men knappast någonsin sedda i media. Det betyder inte att människor inte har dem, det betyder bara att median älskar att göra sina modeller så stereotypt "perfekta" som möjligt, för att försöka övertyga dig om att du behöver köpa de produkter som de säljer. Ingen ser ut som modellerna i tidningarna. Inte ens modellerna ser inte ut som modellerna i tidningarna. Bara för att du inte kan se folks hudbristningar, betyder inte det att de inte existerar.
 
Vad kan jag göra?
Bristningar bleknar med tiden. Många börjar som rosa eller lila, och bleknar sen gradvis till vitt och blir knappt märkbara. Hastigheten för denna process kan ibland ökas genom fuktgivning runt området. Det finns många olika produkter på marknaden som hävdar att de avlägsnar hudbristningar, men ofta får du betala för mer än vad som behövs. Allt som återfuktar och därmed ökar elasticiteten i huden kan bidra till att minska uppkomsten av hudbristningar, men det finns ingen garanti för att detta kommer att fungera, och de kommer förmodligen aldrig att försvinna helt. Bristningar är helt normalt, så det bästa du kan göra är att lära sig att acceptera dem. De är en del av dig, de är inte fienden. Omfamna dina ränder!


    Body, 0 commentsApple + Carrot + Ginger

  
   date: 2013-01-28 time: 18:35:16
Apple/Carrot/Ginger Smoothie (serves 2)
Δ 1 green apple, peeled, cored, and coarsely chopped
Δ 2 dl [1 cup] carrot juice
Δ 2 dl [1 cup] orange juice
Δ 2 tbsp freshly grated ginger
Δ 1 tbsp honey
 
Freeze carrot juice in an ice cube tray. Combine frozen juice with remaining ingredients in a blender; blend until smooth.
Äpple/Morot/Ingefära Smoothie (2 port)
Δ 1 grönt äpple, skalat, urkärnat och grovt hackat
Δ 2 dl morotsjuice
Δ 2 dl apelsinjuice
Δ 2 msk färskriven ingefära
Δ 1 msk honung
 
Frys morotsjuicen till isbitar. Blanda den frysta juicen med övriga ingredienser i en mixer, blanda tills slät.


    Drinkable, 1 commentsA perfect week of eating {pictures from garden-of-vegan}

  
   date: 2013-01-27 time: 19:25:15
We've all said it before - that this Monday is going to be the Monday that we change the way we eat. After all, the start of the week provides a clean slate and a chance to break the spiral of bad habits we've adopted because life just seemed too busy to worry about a balanced diet and the food pyramid. But let's face it, veering off the road to healthy eating is all too easy. So here's a plan to keep you on track, no matter the situation.
Getting started
No amount of stressful projects that usually send you running toward the vending machine can set you off course if you start your week with a good plan. Planning and preparation are the biggest keys to making a healthy lifestyle. My advice? Take a few minutes to sit down and think about your week. Make a grocery list with some clear goals. Consider what proteins you'd like to eat this week. Also, ensure that your list includes whole grains, low-fat dairy products, eggs, fruits and vegetables - which should fill 60 percent of your shopping cart. Making a game plan will ensure that you're ready to go when hunger strikes. That way, there's no way you can make an excuse for Chinese takeout over the healthy meal you had originally planned.
Breakfast
It's all too easy to opt for a bagel and cream cheese or a sugary cereal if that's what you have in your pantry. To ensure your breakfast - often the most hastily eaten meal of the day - is more balanced, fill the kitchen with high-fiber protein bars, yogurt, fruit, eggs and whole-grain cereals or oatmeal. If healthier breakfast options are readily available, that pit stop at the doughnut shop will be easier to avoid. If you're the type who craves sugar with your coffee and can hear the pastries at the bakery next to your office calling your name; try making a smoothie. It's tasty and only takes mere minutes to make. If you have a few minutes to sit down and read the paper but not enough time for anything that involves a frying pan, try whole grain cereal topped with walnuts, fresh fruit and skim milk. It's filling and will keep you going until lunch. You can also whip up a breakfast burrito. Use a whole-grain tortilla and fill it with a scrambled egg, a sprinkling of cheese and any vegetables you have in stock - think tomatoes, peppers or onions.
Lunch
The best way to fight the urge to order out with your co-workers or to cave to that stress-induced craving for a slice of pizza in the middle of the work day, is to make sure you've packed a lunch that's not only healthy - but one you'll enjoy. Don't force yourself to eat things that you don't like. For one lunch option, try a different take on your average deli sandwich. Try layering your turkey on a whole-grain roll with brie, lettuce, tomato and honey mustard. Or change it up by using different spreads. Maybe hummus, pesto or mashed avocado? A rule of thumb, use no more than three pieces of deli meat on your sandwich. And when it comes to produce, add at least two different colors for more antioxidant power.
Dinner
With dinner, portion size is often the place where people go astray. Half the plate should be filled with vegetables, a quarter should be lean protein and the other quarter should be high-fiber complex carbohydrates such as a small baked potato, brown rice or whole-wheat couscous or pasta. If you have a family to feed but don't have the time or the budget to cater to everyone's different tastes, try chicken with steamed vegetables. Buying frozen vegetables is not only convenient, it's healthy, too. Frozen vegetables are picked at the peak of ripeness. It's cheaper and will go farther. Sometimes, you need something that you can prepare ahead of time and have ready in minutes. Cook a whole-wheat pasta with low-fat sauce, turkey meatballs (the meat is much leaner than ground beef) and a side salad. The meatballs can be made ahead of time, and leftover salad can double as lunch the next day. If you're tired and the last thing you need is a mess in the kitchen, cook fish in a foil packet and avoid the cleanup all together. Take a fillet of salmon, or whatever fish suits you, and squirt it with lemon juice and a pinch of salt and pepper. Lay it over a sheet of foil. Chop up whatever vegetables you have on hand - onions, zucchini, asparagus or string beans - and pack them into the foil as well. Heat the oven to 200C [400F] and cook for about 25 minutes, until the fish is flaky and - voila! - your meal is served and there are no pans to scrub.

Vi har alla sagt det förr - "detta är måndagen då jag ändrar min kost". När allt kommer omkring så erbjuder ju början av veckan ett oskrivet blad och en chans att bryta spiralen av dåliga vanor. Men vi måste inse att det är väldigt enkelt att råka svänga av på vägen mot sunda matvanor, eller hur? Så här har ni en simpel plan som förhoppningsvis hjälper till att hålla dig på rätt spår, oavsett situationen du befinner dig i.
Kom igång
Om du börjar din vecka med en bra plan så spelar det ingen roll hur många stressobjekt som slängs din väg och som vanligtvis hade fått dig att välja skräpmaten. Planering samt förberedelse är de viktigaste punkterna när det gäller att skapa en hälsosam livsstil. Mitt tips? Ta några minuter åt att sitta ner och tänka ut din vecka. Skriv en inköpslista med tydliga mål. Tänk ut vad för proteiner du vill äta under veckan. Se också till att listan innehåller fullkorn, magra mejeriprodukter, ägg, frukt och grönsaker - vilka bör fylla 60% av din varukorg. Skapa en plan som ser till att du är redo när hungern slår till. På så sätt finns ingen anledning till att skapa ursäkter som får dig att välja skräpmat istället för den hälsosamma måltid som du ursprungligen planerat att äta.
Frukost
Det är lätt att välja en bagel med mjukost eller sötade flingor om det är vad du har i ditt skafferi. För att vara säker på att din frukost (som ofta är den snabbast ätna måltiden på dagen) är balanserad, fyll ditt kök till bredden med fiberberikade proteinbars, yoghurt, frukt, ägg och fullkornsprodukter samt havregryn. Om hälsosammare frukostalternativ är lätt-tillgängliga, kommer det vara enklare att undvika att stanna till och köpa en donut på väg till jobbet. Om du är typen som längtar efter socker till kaffet och praktiskt taget kan höra hur bakverken på bageriet bredvid kontoret skriker ditt namn - prova att göra en smoothie. Det är gott och tar bara några minuter att fixa till. Om du har ett par minuter till att sitta ner och läsa tidningen, men inte tillräckligt med tid för något som innefattar en stekpanna, prova fullkornsflingor toppat med valnötter, färsk frukt och fettsnål mjölk. Det håller dig mätt och kommer hålla dig alert fram till lunch. Du kan också göra en frukost-burrito. Använd ett tortillabröd på fullkorn och fyll den med äggröra, lite ost och grönsaker du har hemma - kanske tomater, paprika och lök?
Lunch
Det bästa sättet att slå bort lusten till att äta ute med medarbetarna eller att beställa en pizza i mitten av arbetsdagen, är att se till att du har packat en lunch som inte bara är nyttig - utan en du också kan njuta av. Tvinga inte dig själv att äta saker du inte gillar. Ett lunchalternativ kan vara att prova ett nytänkande sätt när du skapar din smörgås. Prova att varva kalkon på en fullkornsrulle med brie, sallad, tomat och senap/hummus/pesto/mosad avokado. En tumregel - använd inte mer än tre stycken skivor kött på din smörgås. Och när det kommer till grönsakerna - använd minst två olika färger för att få i dig mer antioxidanter.
Middag
När det gäller middagen så är storleken ofta den del där det går snett. Halva tallriken bör fyllas med grönsaker, en fjärdedel bör vara magert protein, och det andra kvartalet bör bestå av fiberrika och komplexa kolhydrater såsom en liten bakad potatis, råris eller fullkorns-couscous/pasta. Om du har en familj att försörja, men varken har tid eller budget för att tillgodose allas smaker kan du prova kyckling med ångkokta grönsaker. Köpa frysta grönsaker - det är inte bara bekvämt, det är bra för dig också. Frysta grönsaker plockas precis när de mognat. Det är billigare och kommer att hålla längre. Ibland behöver du något som du kan förbereda i förväg och ha klart på några minuter. Koka fullkornspasta med fettsnål sås, "kalkonbullar" (kalkon är mycket magrare än köttfärs) och en sallad. Kalkonbullarna kan göras i förväg, och överbliven sallad kan fungera som lunch nästa dag. Om du är trött och det sista du behöver är en enda röra i köket kan du prova att tillaga fisk i ett foliepaket och på så vis undvika städningen. Välj en laxfilé, eller annan fisk som passar dig, och pressa citronsaft och strö över en nypa salt och peppar. Lägg fisken i folien. Hacka upp grönsaker du har tillgängliga - lök, zucchini, sparris eller bönor - och packa in dem i folien också. Värm upp ugnen till 200C [400F] och ugnsbaka i ca 25 minuter och - voila! - din måltid är serverad och du har inga kastruller att skrubba rent.


    Nutrition, 2 commentsHealth Benefits of Peanut Butter

  
   date: 2013-01-27 time: 11:00:21
Americans consume enough peanut butter each year to coat the floor of the Grand Canyon. Peanut butter, invented in 1890 as a meat protein substitute, is made from ground-up peanuts. Peanuts are not nuts at all, but legumes. Peanut butter offers a nutrient-rich addition to your snacks, meals and desserts.
 
Protein
A 2-tablespoon serving of peanut butter contains 7 grams of protein. Your body uses the amino acids found in protein to build and repair muscle tissue. In addition to building metabolism-boosting muscles, protein-rich foods like peanut butter keep you feeling fuller for longer. The protein in peanuts, like other plant proteins, contains an incomplete set of amino acids though.
 
Healthy fats
Peanut butter contains the same ratio of saturated to unsaturated fats as olive oil. The poly- and monounsaturated fats in the spread lower your risk of developing heart disease and type 2 diabetes.
 
Potassium
Excess sodium in your diet puts stress on your cardiovascular system, but potassium can counter the negative effects of sodium. Peanut butter brands with added salt contain two times more potassium than sodium, and unsalted varieties are even more heart-healthy.
 
Fiber
A 2-tablespoon serving of peanut butter contains about 2 grams of dietary fiber. While not the most fiber-rich of foods, peanut butter can help supplement your fiber intake from other foods. Fiber helps regulate your digestive system by promoting healthy bowel movements, and, like protein, fiber keeps your hunger at bay between meals.
Amerikaner konsumerar tillräckligt mycket jordnötssmör varje år för att täcka marken i Grand Canyon. Jordnötssmör uppfanns 1890 som en ersättning för proteinet i kött, och är tillverkat av malda jordnötter. Jordnötter är egentligen inte nötter, utan baljväxter. Jordnötssmör erbjuder ett näringsrikt tillägg till dina snacks, måltider och desserter.
 
Protein
2 matskedar jordnötssmör innehåller 7 gram protein. Din kropp använder aminosyrorna som finns i protein för att bygga och reparera muskelvävnad. Förutom att bygga muskler, så håller proteinrika livsmedel som jordnötssmör dig mätt längre. Proteinet i jordnötter, liksom andra växtproteiner, innehåller dock en ofullständig uppsättning av aminosyror.
 
Bra fetter
Jordnötssmör innehåller samma förhållande mättade-omättade fetter som olivolja. De fleromättade och enkelomättade fetterna i jordnötssmöret minskar risken för att utveckla hjärtsjukdomar och typ 2-diabetes.
 
Kalium
Överskott av natrium i din kost stressar ditt kardiovaskulära system, men kalium kan motverka de negativa effekterna av natriumet. Jordnötssmörsvarianter med salt innehåller två gånger mer kalium än natrium och osaltade sorter är ännu mera hjärtvänliga.
 
Fiber
2 matskedar jordnötssmör innehåller ca 2 gram kostfiber. Även om det inte är det mest fiberrika livsmedlet kan jordnötssmör hjälpa till att komplettera ditt fiber-intag. Fiber hjälper till att reglera matsmältningssystemet genom att främja hälsosamma tarmrörelser, och liksom protein, håller fiber din hunger i schack mellan måltiderna.
 


    Peanut butter, 1 commentsThrilled

  
   date: 2013-01-27 time: 01:46:34
Omg you guys I've managed to actually answer all of your questions here now - wohoo! Now it's only about a hundred messages on kik and maybe ten over mail left. At least I'm catching up right??
Omg ni jag har faktiskt äntligen lyckats att svara på alla er frågor här nu - wohoo! Nu är det bara ett hundratal meddelanden på Kik och kanske tio på mailen kvar. Jag börjar åtminstone komma ikapp right???


    Personal, 0 commentsQ/a - 26/1

  
   date: 2013-01-27 time: 01:31:00
Your blog is so boring. It's just facts facts facts, making it more personal!
Well excuse you but last time I checked this is my blog not yours and it's totally up to me how much personal stuff I'll share with you guys. In fact, I have a blog besides this, which is my personal one. This is a blog dedicated to fitness, health and well being and if you can't accept that please feel free to not visit it anymore. Really, this comment was pretty rude and unnecessary.
 
which brand do you buy?
Green Choice :)
 
You have a really good blog! Lots of good information :)
Aw thank you sweetheart, I'm glad you find it somewhat helpful :)
 
Can you please write for us Swedish readers what various healthy things are called in Swedish and where to find them - as an example - flaxseeds, etc. because I do not know what to look for :/
I hope you've seen that I'm nowadays are blogging in both Swedish and English :)
 
please write some more about haryy styles and upload your favorite photos and movies of him! :D You are an awesome inspiration! kisses!
Haha hello my dear harry lover! As much as I love Harry this is my fitness/health blog so I won't write about him on here :) I might vent a little more on my personal blog than I have been doing so far so hold an eye open ;)
 
write more about how you exercise and eat during the day? :)
This is something a lot of you are requesting so I might do that in the nearest future :)
 
I like your Instagram, your breakfast photos are lovely. But I wonder one thing.. You write here that fat is bad and that you should eat low-fat products but I'm following the low-carb-high-fat diet and do not think that fat is bad, of course. So for me your blog is misleading, unfortunately. Have you thought about a further research on the topic? Because from my point of view you drive people towards illness instead of the opposite.
Thanks :) But...where did I say that fats are bad? FAT IS GOOD FOR YOU. You will die if you don't eat fats. They are necessary. I might have said that you should aim for the right fats though? The good fats - the healthy fats. Like nuts, fatty fish, olive oil, avocado etc.
 
I've seen a pizza dough recipe before, but can't remember if it was at fitspooration.blogg.se or ingridkatarina.wordpress.com ;) Xx
For the person who asked if I had a pizza dough recipe, here you go! ^
 
could u tell us abou heet (spelleing?) :)
I'm so sorry but I've been trying for a very long time now to understand what this says but I can't figure it out so unfortunately I can't help you dear.
 
I've just put up a healthy pizza recipe on my blog, so for those of you who wants can check it out. You can feel free to post it here if you link too haha :) lovely blog!
Well, thank you so much darling! Unfortunately there's been a problem for some time now so I can't see any of your blogs even if you fill it in. I have no idea what your blog is! Maybe you could write the adress in a comment and I'll be able to check it out? :)
 
God doesn't even know how many times I have been on your blog and fell in love with the pants alongside hahah, do not even know if it's your picture, but do you have any idea where to find them or something? great blog btw x
Oh same here darling, same here! Unfortunately it's not my picture nor do I have any idea where to find the lovely pants. Can someone please enlighten us??? And thank you so much xx
 
The granola looks really good!! :) Mmm. Going to try make that! And btw. I love your blog!!! :)
You really should, it's amazing! Everyone in my family loves it as well, and when you make it your entire house smells like heaven. And thank you very much beautiful xx
 
Should I have frozen or fresh ones?
Well I think it would be best to use fresh ones!
 
I use the app shapeup club, and I wonder, when my daily calorie intake is 1500, and then I exercise and burn 500, should I eat back the calories I burned? Would be very grateful for an answer because I have not received a reply earlier .. :/ Super blog!
Hi and thank you sweetie! If you eat 1500 calories and burn off 500 calories you are left with 1000 calories net - which is very very low. It will put you into starvation mode and your body will hold on to the fat and your organs won't have the energy to function properly. NOT good. So instead, eat 2000 calories, burn off 500, and you are left with 1500 which hopefully will be enough for you (which I can't be sure of since I don't know your age, height or weight, nor your goals). Don't starve or deprive your body of energy darling!
 
Hello! Super good blog! Gives me so much inspiration. I have some questions. First, do you take any supplements? And why is peanut butter healthy? I feel like it isn't, but I may be wrong :) Hugs
Hi darling! Thank you so much :) And no, currently I'm not taking any supplements. I might begin to though because I suspect I might be lacking some important nutrients. And also I've been thinking about buying protein powder for some time now but I have no idea or any opinions about the subject at all. Any of you who'd like to help me out and give me some guidance? And how would you like it for me to make an entire post about the benefits of peanut butter? Yeah, I think I'm gonna do so instead :) A million hugs xx
 
Omg perfect idea. Plus a huge café, a grocery store and vending machines all full of organic healthy whole wheat low fat shit???? We need this ahhaha.
Omg yeEEEEES that would be the dream. Anyone who feels like buying us all an island where we can make this reality? Omg I want to do this so badly now!
Din blogg är så himla tråkig. Det är bara fakta fakta fakta, gör den mer personlig!
Okej, ursäkta dig men förra gången jag kollade så är detta min blogg inte din och det är helt upp till mig hur mycket personliga saker jag delar med er. I själva verket har jag en blogg utöver detta, som är min personliga blogg. Detta är en blogg tillägnad åt träning, hälsa och välbefinnande och om du inte kan acceptera det så känn dig manad till att inte besöka denna blogg mer. Helt ärligt var denna kommentar ganska oförskämd och fullkomligt onödig.
 
vilket märke köper du?
Green Choice :)
 
Riktigt bra blogg du har! Massor av bra info ju :)
Åh tack vännen, jag är glad att du tycker den är hjälpsam :)
 
Kan inte du skriva för oss svenska läsare vad olika nyttiga saker heter på svenska och vart man kan hitta dom produkterna för när du skriver flax seeds osv så vet inte jag vad jag ska leta efter :/
Jag hoppas att du har sett att jag numera bloggar på både svenska och engelska :)
 
snälla skriv lite mer om haryy styles och lägg upp dina favvo bilder och filmer på han! :D Du är en grym inspiration! puss på dig!
Haha hej min kära Harry älskare! Även om jag älskar (oups did I just write that) Harry är detta min tränings/hälso blogg så jag inte kommer att skriva om honom här :) Jag kanske kan ventilera mina tankar om honom lite mer på min personliga blogg än vad jag har gjort hittills så håll ett öga öppet ;)
 
skriv mer om vad du själv tränar och äter under dagarna? :)
Detta är något många av er önskat så jag kanske gör det inom den närmaste framtiden :)
 
Gillar din Instagram, dina frukost bilder är härliga. Men jag undrar en sak.. Du skriver här att fett är dåligt och att man skakäka fettsnåla produkter men jag är enLCHFare och tror inte på att fett är dåligt, såklart. Så för mig är din blogg missledande, tyvärr. Har du fub nderat på att forska vidare i ämnet?för ser man det från mitt perspektiv så driver du folk till ohälsa istället.
Tack :) Men...var har jag sagt att fett är dåligt? FETT ÄR BRA FÖR DIG. Du kommer att dö om du inte äter fett. Det är en nödvändighet. Jag kan ha sagt att du bör sikta på att äta rätt fett dock? De bra och nyttiga fetterna. Som nötter, fet fisk, olivolja, avokado etc.
 
Jag har sett ett recept på pizzadeg innan, men kan inte komma ihåg om det var på fitspooration.blogg.se eller ingridkatarina.wordpress.com ;) Xx
För personen som frågade om jag hade ett recept på pizzadeg, här har du! ^
 
kan du berätta om Heet (stavning?) :)
Förlåt, men jag har försökt att reda ut vad du menar en mycket lång tid nu men jag kan inte lista ut det så tyvärr kan jag inte hjälpa dig..
 
Jag har precis lagt upp ett hälsosamt pizzarecept på min blogg, så de som vill kan ju kolla in det. Du kan gärna lägga upp det här om du länkar annars oxå haha :) jättefin blogg!
Åh, tack så mycket sötnos! Tyvärr har det varit ett problem under en tid nu så jag kan inte se någon era bloggar även om ni fyller i den när ni skickar kommentaren. Jag har ingen aning om vad din blogg är! Kanske kan du skriva adressen i en kommentar och jag kan kolla in den? :)
 
gud vet inte hur många gånger jag varit inne på din blogg och fastnat för byxorna vid sidan hahah, vet inte ens om det är din bild men du har ingen aning om vart man kan hitta dom eller nåt? fantastisk blogg btw x
Åh samma här, samma här! Tyvärr är det inte min bild och jag har heller ingen aning om var man kan hitta de fina byxorna. Kan någon berätta det för oss?? Och tack så mycket xx
 
Granolan ser riktigt god ut! :) Mmm. Ska försöka göra den! Och btw. Jag älskar din blogg! :)
Det borde du verkligen, den är fantastisk! Alla i min familj älskar den också, och när du gör den så luktar hela huset gudomligt. Och tack så mycket fina du xx
 
Ska man ha frysta eller färska??
Jag tror att det funkar bäst om du använder färska!
 
Jag använder appen shapeup club, och jag undrar, att när mitt dagliga kalori-intag är 1500, och sedan tränar jag o bränner 500, skall jag äta tillbaka de kalorierna jag bränt? Skulle vara otroligt tacksam för svar för jag har inte fått svar tidigare.. :/ super blogg!
Hej och tack sötnos! Om du äter 1500 kalorier och bränner 500 kalorier så är du kvar med 1000 kalorier net - vilket är mycket mycket lågt. Det kommer att sätta dig in i svält-läge och din kropp kommer att hålla på allt fett och dina organ kommer inte att ha energi för att fungera korrekt. Inte bra. Så ät istället 2000 kalorier, bränn bort 500, och du är kvar med 1500 som förhoppningsvis kommer att vara tillräckligt för dig (som jag inte kan vara säker på eftersom jag inte vet din ålder, längd eller vikt, eller dina mål). Undvik att svälta dig själv(!) eller beröva kroppen på energi älskling!
 
Hej! Super bra blogg! Ger mig så mycket inspiration. Jag har några frågor. Först tar du några kosttillskott? Och varför är jordnötssmör bra? Det känns som om det inte är så nyttigt men jag kanske har fel :) Kram
Hej sötnos! Tack så mycket :) Och nej, för tillfället tar jag inte några kosttillskott. Jag kanske börjar med det snart dock eftersom jag misstänker att jag kanske inte får i mig alla viktiga näringsämnen. Och jag har även funderat på att köpa proteinpulver ett tag nu, men jag har ingen aning eller några åsikter om detta alls. Någon av er som vill hjälpa mig och ge mig lite vägledning? Och låter det bra om jag säger att jag kan göra ett helt inlägg om fördelarna med jordnötssmör istället? Ja, jag tror jag ska göra så istället :) En miljon kramar xx
 
Omg perfekt idé. Plus ett stort kafé, en livsmedelsbutik och varuautomater alla fulla av organiska-nyttiga-fullkorns-med-låg-fetthalt skit?? Vi behöver det här ahhaha.
Omg jaaAAAa det vore drömmen. Någon som känner sig manad att köpa oss alla en ö där vi kan göra detta till verklighet? OMG jag vill göra detta så mycket nu!


    Q/a, 11 commentsHealth Benefits of Strawberries

  
   date: 2013-01-26 time: 21:49:58
 helps reduce high cholesterol
 helps reduce oxidative damage
 helps regulate blood pressure
 lessens cellular inflammation
 enhances cognitive function
 defends against cancer cells
 anti-inflammatory
 inhibits COX enzyme
 promotes eye health
 boosts immune system
 defends against cataracts & macular degeneration
 high in Vitamin C
 aids in bone health
 ellagic acid prevents collagen destruction - aka wrinkles
 promotes pre-natal health
 improves ulcerative colitis & Crohn's disease
 aids in weight management
 
2 dl [1 cup] contains 21% manganese
2 dl [1 cup] = 43 calories
red color is from phenol anthocyanin
love like winterphotography | Tumblr♥ Just Another Nerdy Girl
 bidrar till att minska högt kolesterolvärde
 bidrar till att minska oxidativ skada
 hjälper till att reglera blodtrycket
 minskar cellulär inflammation
 förbättrar kognitiv funktion
 försvarar mot cancerceller
 anti-inflammatoriska
 hämmar COX-enzymet
 främjar ögonhälsa
 förbättrar immunförsvaret
 försvarar mot grå starr och makuladegeneration
 innehåller mycket C-vitamin
 hjälper till att stärka benhälsan
 ellagsyran i bären förhindrar kollagen förstörelse - med andra ord rynkor
 främjar hälsan hos gravida
 förbättrar ulcerös kolit & Crohns sjukdom
 hjälper till att hålla vikten i kontroll
 
2 dl innehåller 21% mangan
2 dl = 43 calories
den röda färgen kommer från fenol antocyaninfärgning
(1) TumblrLa Bitch Pink ❀born to be alive


    Strawberry, 0 commentsQ/a - 26/1 {keep your eyes open for the rest}

  
   date: 2013-01-26 time: 16:47:00
oh I'd like to have you as a personal trainer! I want to look like the picture on the far right, it is the dream body, and I look like the left, if not a little bigger... how long did it take you to get from the left image to the right picture?
Oh you're making me blush, haha! Thank you, that's a thing I'll always remember - someone wants ME as a personal trainer??? It's unbelievable, lol. However I can't answer this, it's not me in the pictures sweetie. Sorry for not being able to help you.
 
I started crying when I saw this post, I just felt - what the hell, this is me?! Is there really an eating disorder that makes me eat like I eat, and is there really a way out?! I've been trying to lose weight for three times now (I am overweight), and once I went down 18 kg... But then, out of nowhere, I dropped everything, and started eating like a horse again. Mostly chips, I'm addicted to them. I'm not gonna put my life story here, just wanted to say thank you for what you do, and thank you for this post! Now maybe I can manage to lose weight!
Oh sweetheart, I'm so so so happy I could help you - at least a little. I'm here if you need support or if you simply need guidance on your journey - I'd be more than happy to support you. I love you and I put all my faith in you - you rock and most importantly YOU CAN DO THIS BABE!
 
Hello! I love your blog! I have a question: how often do you give yourself treats? Do you have a day where you eat whatever you want to once a week/month? I exercise a lot, eat right in weekdays and so on but I want to have a day where I can eat exactly what I want such as a pizza and a bag of candy. If you have one of those days like maybe on Saturdays, does it affect your body much? I read somewhere that by doing this you're "shocking" the body and it doesn't absorb as much of the crap. Grateful for answers, hugs.
Hello and thank you so much! I treat myself whenever I feel like it, if I want to eat it I do. Like when I'm eating out I practically order what I feel like eating since I practically never eat out anyways so might as well order what I really want, right? It usually results in me ordering something healthy anyways since I'm lucky enough to not crave unhealthy stuff anymore. Nowadays I actually crave fruit and vegetables no matter how wierd that may sound to you. But maybe I have a treat 1-2 times a week? At least I think so. I don't recommend you to dedicate an entire day to eating things your body really doesn't need though. Get all the nutrients your body's craving but still give in to your own cravings, okay? If you're only eating...let's say hamburger, fries, coke, chips and candy during a Saturday you're not feeding the body what it needs.
 
Hey im wondering how long it took until you got as fit as you are now. Did you just eat healthy or did you eat real sugar like chocolate, candy etc? Please answer
Hi you. I don't know why you think you know how fit I am because you don't. You have no idea what my body looks like or anything so I don't know what you're basing this question on lol? I'm eating healthy though, and sometimes I give myself a little treat - nothing big though since I'm not craving crap anymore. I eat chocolate, so I guess that's my indulgement. Hope I could help. (I'm not trying to be rude but I noticed it might have looked like that lol sorry)
 
Imagine staring at your television screen and suddenly a squiggly line drifts into your field of vision. When you try to get a closer look at it, it moves away as if it knows you're trying to see it better. What was that? you might wonder. As far as vision problems go, this can seem pretty disturbing.
I just...
 
I love your blog! PLasee up another post!
Thank you babe! I'm sorry - I know I'm pretty bad at uploading new posts every day. Might help if I knew what you want to read about? Please come with suggestions darlings!
 
Is it bad if I eat an avocado a day, or how much fat does one avocado really contain? I usually put avocado on rye bread for breakfast. Anyhow, how much do you recommend me to eat? :)
AVOCADO IS GREAT FOR YOU! It has one of the best fats and is very healthy. Maybe not every day because you have to get your fats from different things as well, like nuts, fatty fish, egg yolks, olive oil and other oils... so maybe 3-4 avocados a week? I don't know what else you eat though so I can't really tell you either!
 
how much peanutbutter is enough for one day? Cuz i def. love peanutbutter (the healthy kind) and use it alot in my diet. But afraid that I eat to much of it?
The recommended daily intake is 1-2 tbsp! The one who decided that that's enough should really re-think their life choices don't you agree? ;)
 
Can you post a picture of the brand that you buy? :)
 
Hello! I'm sorry that you feel bad. Just have to say that I really like your blog very much, super motivating! Can you write a lot of tips on good and healthy snack that you can take with you to school?! I really think it's crazyily hard. Fruit is simple and good but it's not good to eat too many fruits a day and you're supposed to still eat three snacks, and yes that is what I need! Really need help, grateful for answers :)
Hi! I feel bad? I didn't know that. Well, you learn something new every day! Lol.. However thanks for the compliment, I'm glad you enjoy reading my blog :) I usually bring a fruit or a proteinbar to school, but other things you can bring with you could be: bell pepper, cherry tomatoes, carrots, boiled egg, nuts... I might make a post about this if I can come up with more things :)
åh jag skulle vilja ha dig som en personlig tränare! jag vill se ut som på den bilden längst till höger, det är drömdröm kroppen, och jag ser ut som till vänster, om inte lite större... hur lång tid tog det för dig att komma från den vänstra bilden till den högra bilden??
Åh du får mig att rodna, haha! Tack, detta är nog en sak jag sent kommer glömma - någon vill faktiskt ha MIG som personlig tränare?? Det är ofattbart, haha. Men tyvärr så kan jag inte svara på detta, det är inte jag på bilderna sötnos. Förlåt för att jag inte kunna hjälpa dig!
 
Jag började gråta när jag såg det här inlägget, jag kände bara men vafan, det här är ju jag?! Finns det verkligen en ätstörning som gör att jag äter som jag äter, och finns det verkligen en väg ut?! 
Jag har tre gånger nu försökt gå ner i vikt, (jag är överviktig), en gång gick jag ner 18 kg... Men sen, från ingenstans, bara släpper allt, och jag börjar äta som en häst igen. Mest chips, är beroende av chips. Aja ska inte lägga min livshistoria här, ville bara säga tack för det du gör, och tack för det här inlägget! Nu kanske jag kan lyckas gå ner i vikt!
Åh hjärtat, jag är så så så glad att jag kunde hjälpa dig - åtminstone lite. Jag är här om du behöver stöd eller om du helt enkelt behöver vägledning på resan - jag skulle vara mer än glad över att hjälpa dig. Jag älskar dig och jag skickar allt mitt hopp till dig - du är grym och viktigast av allt - DU KAN GÖRA DETTA ÄLSKLING!
 
Hej! Älskar din blogg! Jag har en fråga: hur ofta unar du dig? Har du en ätardag i veckan/månaden? Jag tränar väldigt mycket, äter rätt i veckorna och så men jag vill ha en dag då jag kan äta exakt vad jag vill ex en pizza och en påse godis. Om man har en sån dag ex på lördagar, påverkar de mycket då? Jag läste någonstans att man "chockar" kroppen och den tar inte åt sig lika mycket. Tacksam för svar, kram
Hej och tack så mycket! Jag unnar mig när jag känner för det, om jag vill äta det gör jag det. Tex när jag äter ute så beställer jag i stort sett jämt det jag vill ha eftersom jag nästan aldrig äta ute. Då känner jag att jag lika gärna kan beställa vad jag verkligen vill ha, eller vad tycker du? Det resulterar oftast i att jag beställer något nyttigt ändå eftersom jag är lycklig nog att inte vara sugen på ohälsosamma saker längre. Numera är jag bara sugen på frukt och grönsaker oavsett hur galet det kanske låter! Men jag kanske unnar mig 1-2 gånger i veckan? Åtminstone tror jag det. Jag rekommenderar inte att du ägnar en hel dag till att äta saker din kropp egentligen inte behöver ändå. Få alla de näringsämnen din kropp begär men ge samtidigt efter för dina egna begär, okej? Om du bara äter... låt oss säga hamburgare, pommes, cola, chips och godis under en lördag så ger du inte kroppen vad den behöver.
 
Hej, jag undrar hur lång tid det tog innan du blev så pass i form som du är nu. Har du bara ätit hälsosamt eller har du ätit riktigt socker som choklad, godis etc? Snälla svara!
Hej du. Jag vet inte varför du tror att du vet hur pass i form jag är för det gör du inte. Du har ingen aning om hur min kropp ser ut eller något så jag vet inte vad du baserar denna fråga på haha? Jag äter hälsosamt dock, och ibland unnar jag mig - inget stort dock eftersom jag inte är sugen skräpmat längre. Jag äter choklad, så jag antar att det är min svaghet. Hoppas jag kunde hjälpa. (jag försöker inte vara oförskämd, men jag märkte att det kan ha sett ut som det så förlåt)
 
Tänk dig att du stirrar på din TV-skärm och plötsligt så driver sig en snirklig linje sig in i ditt synfält. När du försöker att få en närmare titt på det, försvinner det som om den visste om att du försökte se det bättre. Vad var det? kanske du undrar. När gäller synproblem, kan detta tyckas ganska störande.
i..
 
Jag älskar din blogg! Snälla lägg upp ett till inlägg!
Tack sötnos! Förlåt - jag vet att jag är ganska dålig på att lägga upp nya inlägg varje dag. Kanske kunde hjälpa om jag visste vad ni vill läsa om? Kom gärna med förslag!
 
Är de dålit om ja äter en avokado i dagen, eller hur mycket fett innehåller en avokado egentligen? Jag brukar sätta avokado på rågbröd som frukost. Hur som helst, hur stora intag rekommenderar du:)?
AVOKADO ÄR BRA FÖR DIG! Den innehåller en utav de bästa fetterna och är väldigt nyttig. Kanske inte varje dag eftersom du måste få ditt fett från olika saker också, som nötter, fet fisk, äggula, olivolja och andra oljor ... så kanske 3-4 avokado i veckan? Jag vet inte vad du äter förutom detta heller så jag inte riktigt säga för mycket heller!
 
hur mycket jordnötssmör ska man äta om dagen? för jag älskar verkligen jordnötssmör (den bra sorten) och använder det mycket i min kost. Men jag är rädd att jag äter för mycket av det?
Det rekommenderade dagliga intaget är 1-2 msk! Den som beslutade att det är nog bör verkligen tänka om sina livsval inte sant? ;)
 
kan du inte lägga upp en bild på den sorten som du köper? :)
 
Hej! Vad tråkigt att du mår dåligt. Måste bara säga att jag verkligen tycker om din blogg jätte mycket, super bra motivation! Kan inte du skriva en massa tips på bra och nyttiga mellanmål som man kan ha med sig till skolan?! Tycker verkligen att det är sjukt svårt. Frukt är ju enkelt och bra men det är ju inte bra att äta för många frukter om dagen heller så och man ska ju ändå äta tre mellanmål, eller ja det är vad jag behöver! Behöver verkligen hjälp, tacksam för svar :)
Hej! Mår jag dåligt? Det visste jag inte. Man lär sig något nytt varje dag! Lol.. Men tack för komplimangen, jag är glad att du tycker om att läsa min blogg :) Jag brukar ta med mig en frukt eller en proteinbar till skolan, men andra saker du kan ta med dig kan vara: paprika, körsbärstomater, morötter, kokt ägg, nötter ... Jag kan göra ett inlägg om detta om jag kan komma på fler saker :)
 


    Q/a, 1 commentsHigh Fiber Gluten Free Coconut Pancakes

  
   date: 2013-01-26 time: 14:48:00
High Fiber Gluten Free Coconut Pancakes
Δ 5 tbsp high fiber coconut flour
Δ 4 large whole eggs
Δ 3 egg whites
Δ 5 tbsp unsweetened vanilla almond breeze (you may also use coconut milk or soy milk)
Δ 2 tbsp chocolate artisana coconut butter (you may also use the same amount reg. coconut butter or coconut oil)
Δ 5 packets french vanilla stevia extract (you may also use truvia)
Δ 2 drops pure vanilla extract
Δ 1/4 tsp baking soda
Δ pinch of salt
Δ ½ tsp baking powder
 
Take out two medium sized bowls, one to put together dry ingredients and one for the wet ingredients. Place them beside one another. Add the wet ingredients in one of the bowls; crack all eggs and place them in the bowl and beat together evenly, make sure they are beaten very well. Then add egg whites, vanilla extract, and almond milk. Leave to sit until it’s time to melt coconut butter. Now using the dry ingredient bowl, mix in coconut flour, baking powder, baking soda, stevia, and salt together. Now pour wet mixture into the dry mixture to mix it all up in one bowl. Make sure to mix it very well, leaving no clumps. It may seem very runny at first, but you will see the coconut flour acting very absorbent. It should be finished with a fairly medium and light yellow/beige texture, with a batter that is not too thick nor too thin. Grab a small ramkin/very small bowl, and put the spoonfuls of coconut butter into it. heat for 30-40 seconds in microwave till soft, but not completely in liquid form. Now mix evenly into pancake batter. When batter has been all finished, get a griddle/non stick pan and spray with cooking spray. Adjust heat at medium on stove. When hot enough, using a tablespoon, evenly take scoops out of the batter and evenly spread onto pan/griddle. Products made with coconut tend to take it’s shape much more than grain-based flours, therefore you must alter slightly with spoon if perfect circle pancakes desired. Take out flipper. Flip when the pancake starts to bubble or when the pancakes' bottom appears slightly firm. Be sure to be more gentle with these pancakes because they break much easier than regular pancakes.
Fiberrika och glutenfria kokospannkakor
Δ 5 msk fiberrikt kokosmjöl
Δ 4 stora ägg
Δ 3 äggvitor
Δ 5 msk osötad vanilj-mandelmjölk (du kan också använda dig utav kokosmjölk eller sojamjölk)
Δ 2 msk choklad-kokosfett (du kan också använda dig utav vanligt kokosfett eller kokosolja)
Δ 5 paket franskt vanilj-steviaextrakt (du kan också använda dig utav truvia)
Δ 2 droppar rent vaniljextrakt
Δ 1/4 tsk bikarbonat
Δ en nypa salt
Δ ½ tsk bakpulver
 
Ta fram två medelstora skålar, en för att blanda ihop torra ingredienser och en för de blöta ingredienserna. Placera dem bredvid varandra. Ha i de blöta ingredienserna i en av skålarna, knäck alla ägg i skålen och vispa ihop mycket väl. Tillsätt sedan äggvitorna, vaniljextraktet och mandelmjölken. Låt stå tills det är dags att smälta kokosfettet. I skålen för de torra ingredienserna blandar du samman kokosmjöl, bakpulver, bikarbonat, stevia och salt. Häll nu över de blöta ingredienserna i den torra blandningen och blanda samman allt. Se till att blanda det mycket väl - lämna inga klumpar. Smeten kan tyckas vara mycket rinnande i början, men du kommer att se kokosmjölet agerar mycket absorberande. Det bör ha en ganska ljusgul/beige nyans när den är färdig, och smeten ska inte vara alltför tjock men inte heller för tunn. Ta fram en mycket liten skål och ha i kokosfettet i den. Värm i 30-40 sekunder i mikrovågsugn tills mjukt, men inte helt i flytande form. Därefter blandar du i fettet jämnt i pannkakssmeten. När smeten är helt klar, ta fram en stekpanna och spraya med olja. Justera värmen till medium. När det är tillräckligt varmt, skopa med hjälp av en matsked ut smeten jämnt i stekpannan. Vänd när pannkakan börjar bubbla eller när pannkakebotten verkar fast. Var noga med att vara mer försiktig med dessa pannkakor än med vanliga eftersom de går sönder mycket enklare.
Recipe from this blog
Receptet är från denna blogg


    Pancakes, 0 commentsStay fit during school!

  
   date: 2013-01-25 time: 22:43:49
Believe me, I know this more than anyone - it's tough to keep on track while having loads of stuff going on in school AND around school. But don't stress. Use this guide as an outline for your school year!
 
Prepare your meals beforehand
About every 2 weeks, make it a mission to grocery shop. Have your meals planned out to make this an easier process - but don't continually eat the same things over and over! It's important to bring variety to your diet. So experiment with new recipes and make it a goal to at least try a new recipe once or twice a week!
 
Plan out your workout schedule
Maybe you have band practice after school or a club activity and you just can't work out as soon as you'd like to. Don't worry about it! Set a goal to work out or get some form of exercise at least 3 days out of your school weeks for 30 minutes. A nice, brisk walk is a great way to take a break from homework!
 
Keep healthy snacks available
During break or as soon as you get home, don't pull out a Snickers bar. Try to bring a serving of your own healthy snack to school, or only keep healthy snacks in your pantry/fridge. The less "crap" you have in reach, the less you can be tempted to eat it. If you have to go to the student store, try to avoid chips and sweets and aim for the better alternative. Always keep water with you.
 
Don't stress yourself out
The more stressed you are, the more likely you are to give up. Everything is temporary! Instead of dwelling in a moment and taking a nap, get out and walk your dog or do a fun Youtube workout video. Distract yourself, you're going to be alright in the long run!
 
Set a goal - and keep it throughout the school year
Join an athletic team or try out for a play! Promise that you're going to make a change in some ways this year. If you have a weightloss goal, keep it! When you have your head straight, it makes things a lot easier. You know you want - go get it!
Tro mig, jag vet det mer än någon - det är svårt att hålla sig på rätt spår samtidigt som massor av saker händer i och runtom skolan. Men stressa inte. Använd denna guide som en grund för ditt skolår!

Förbered dina måltider i förväg
Se till att åka iväg till en livsmedelsaffär och storhandla ungefär varannan vecka! Ha dina måltider planerade i förväg för att göra det enklare - men se till att du inte kontinuerligt äter samma saker om och om igen! Det är viktigt att ta till variation i din kost. Så experimentera med nya recept och gör det till ett mål att prova något nytt åtminstone en eller två gånger i veckan!

Planera ut din träningsschema
Kanske ska du repa med bandet efter skolan eller så kanske du är medlem i en klubbverksamhet och du kan helt enkelt inte bara träna så fort du vill. Gå inte och oroa dig inte över detta! Sätt upp ett mål att träna eller få någon form av motion minst 3 dagar i veckan i 30 minuter. En härlig, rask promenad är ett utmärkt sätt att ta en paus från läxor!

Ha nyttiga snacks tillgängliga
Dra inte fram en Snickers-bar så fort du tar en paus eller kommer hem. Försök att ta med dig en portion av ditt egna hälsosamma mellanmål till skolan, eller ha endast hälsosamma mellanmål i ditt skafferi/kylskåp hemma. Ju mindre "skit" du har inom räckvidd, desto mindre kan du frestas att äta det. Om du måste gå till skolkafeterian, försök att undvika chips och godis och sök upp bättre alternativ. Ha alltid vatten med dig.

Stressa inte
Ju mer stressad du är, desto mer sannolikt är det att du ger upp. Allt är tillfälligt! Istället för grubbla och ta en tupplur, ta dig ut genom dörren och gå med din hund eller gör en rolig Youtube träningsvideo. Distrahera dig - allt ordnar sig alltid!

Sätt upp ett mål - och håll den under hela läsåret
Gå med i en sport eller delta i en pjäs! Lova dig själv att du kommer att göra en förändring på något sätt i år. Om du har ett viktminskningsmål, håll det! När du håller ditt huvud högt gör det saker och ting mycket enklare. Du vet att du vill - så bevisa för dig själv att du klarar av det!    General, 0 commentsYou are my sun, my moon and all my stars

  
   date: 2013-01-25 time: 19:08:00
Wouldn’t it be amazing if all of us could go to the same gym? It could be this huge complex with different work out rooms and classes; zumba, yoga, insanity, weight lifting, cardio, etc. Outside it could have this huge track and trails that connect in all these different spots so you could run for miles on end. We could all wear workout gear that had our names on them so we know everyone; and if we didn’t you could look them up. You wouldn’t have that, “Maybe I will go tomorrow..” feeling because you’d WANT to go. Everyone would be so kind to one another. We’d all push each other to finish that last rep. To finish that last 200 yards. To finish that last 15 seconds. Because at the end of the day we all know we’re working for the same goals. To feel confident and proud enough of walking in our own skin.
 

Du är min sol, min måne och alla mina stjärnor

 
Skulle det inte vara fantastiskt om alla vi kunde träna på samma gym? En enorm byggnad med olika träningssalar och pass som zumba, yoga, insanity, styrketräning, konditionsträning, etc. Utanför skulle det finnas en gigantisk löparbana och olika stigar som alla ansluter till varandra på olika platser så att vi skulle kunna springa flera mil om vi så ville. Alla kunde ha träningsutrustning broderade med sina namn så vi visste vilka alla var. Du skulle inte ha den där, "Jag kanske går dit imorgon .."-känslan eftersom du skulle VILJA träna. Alla skulle vara snälla mot varandra. Vi skulle pusha varandra till att avsluta den sista rundan, de sista 200 metrarna, de sista 15 sekunderna. Eftersom i slutet av dagen vet vi alla att vi jobbar för samma mål. Att känna sig sjävsäkra och stolta nog att må bra i vår egna kropp.


    Deep thoughts and unpopular opinions, 1 commentsDried Strawberries

  
   date: 2013-01-21 time: 20:42:46
Strawberries dried in the oven - tastes like candy but are healthy and natural.
Dried strawberries
Δ strawberries
     ideas for seasonings:
Δ stevia, cinnamon, honey, salt, pepper
 
Halve or quarter the strawberries, depending on their size; place on a baking sheet; season with whatever you enjoy. Dry in the oven for three hours at 100C [210F].

Ugnstorkade jordgubbar - smakar som godis, men är nyttiga och naturliga.
Torkade jordgubbar
Δ jordgubbar
     kryddnings idéer:
Δ stevia, kanel, honung, salt, peppar
 
Halvera eller dela jordgubbarna på fyra beroende på deras storlek, lägg ut de på en plåt, krydda med vad du nu gillar. Torka i ugnen under tre timmar i 100C.


    Snacks, 3 commentsHow to create a new habit

  
   date: 2013-01-21 time: 20:04:00
With a small amount of initial discipline, you can create a new habit that requires little effort to maintain. Here are some tips for creating new habits and making them stick:
 1. Commit to Thirty Days – Three to four weeks is all the time you need to make a habit automatic. If you can make it through the initial conditioning phase, it becomes much easier to sustain. A month is a good block of time to commit to a change since it easily fits in your calendar.
 2. Make it Daily – Consistency is critical if you want to make a habit stick. If you want to start exercising, go to the gym every day for your first thirty days. Going a couple times a week will make it harder to form the habit. Activities you do once every few days are trickier to lock in as habits.
 3. Start Simple – Don’t try to completely change your life in one day. It is easy to get over-motivated and take on too much. If you wanted to study two hours a day, first make the habit to go for thirty minutes and build on that.
 4. Remind Yourself – Around two weeks into your commitment it can be easy to forget. Place reminders to execute your habit each day or you might miss a few days. If you miss time it defeats the purpose of setting a habit to begin with.
 5. Stay Consistent – The more consistent your habit the easier it will be to stick. If you want to start exercising, try going at the same time, to the same place for your thirty days. When cues like time of day, place and circumstances are the same in each case it is easier to stick.
 6. Get a Buddy – Find someone who will go along with you and keep you motivated if you feel like quitting.
 7. Form a Trigger – A trigger is a ritual you use right before executing your habit. If you wanted to wake up earlier, this could mean waking up in exactly the same way each morning. If you wanted to quit smoking you could practice snapping your fingers each time you felt the urge to pick up a cigarette.
 8. Replace Lost Needs - If you are giving up something in your habit, make sure you are adequately replacing any needs you’ve lost. If watching television gave you a way to relax, you could take up meditation or reading as a way to replace that same need.
 9. Be Imperfect – Don’t expect all your attempts to change habits to be successful immediately. It took me three independent tries before I started exercising regularly. Now I love it. Try your best, but expect a few bumps along the way.
 10. Use “But” – I was once told about this great technique for changing bad thought patterns. When you start to think negative thoughts, use the word “but” to interrupt it. “I’m no good at this, but, if I work at it I might get better later.”
 11. Remove Temptation - Restructure your environment so it won’t tempt you in the first thirty days. Remove junk food from your house, cancel your cable subscription, throw out the cigarettes so you won’t need to struggle with willpower later.
 12. Associate With Role Models - Spend more time with people who model the habits you want to mirror. A recent study found that having an obese friend indicated you were more likely to become fat. You become what you spend time around.
 13. Run it as an Experiment - Withhold judgment until after a month has past and use it as an experiment in behavior. Experiments can’t fail, they just have different results so it will give you a different perspective on changing your habit.
 14. Swish - Visualize yourself performing the bad habit. Next visualize yourself pushing aside the bad habit and performing an alternative. Finally, end that sequence with an image of yourself in a highly positive state. See yourself picking up the cigarette, see yourself putting it down and snapping your fingers, finally visualize yourself running and breathing free. Do it a few times until you automatically go through the pattern before executing the old habit.
 15. Write it Down – A piece of paper with a resolution on it isn’t that important. Writing that resolution is. Writing makes your ideas more clear and focuses you on your end result.
 16. Know the Benefits - Familiarize yourself with the benefits of making a change. Get books that show the benefits of regular exercise. Notice any changes in energy levels after you take on a new diet.
 17. Know the Pain – You should also be aware of the consequences. Exposing yourself to realistic information about the downsides of not making a change will give you added motivation.
 18. Do it For Yourself - Don’t worry about all the things you “should” have as habits. Instead tool your habits towards your goals and the things that motivate you. Weak guilt and empty resolutions aren’t enough.
Med hjälp av en liten mängd inledande disciplin kan du skapa en ny vana som kräver lite ansträngning att hålla igång. Här är några tips över hur du på bästa sätt skapar nya vanor och dessutom håller dem:
 1. Engagera dig i trettio dagar - Tre till fyra veckor är all tid du behöver för att göra en vana automatisk. Om du klarar dig genom den inledande övningsfasen blir det mycket lättare att upprätthålla vanan. En månad är en bra tidsrymd när det gäller att engagera sig i en förändring eftersom den lätt passar in i din kalender.
 2. Gör det dagligen - Stadga är viktigt om du vill få en vana att fastna. Om du vill börja träna, gå då till gymmet varje dag under dina första 30 dagar. Genom att bara gå ett par gånger i veckan kommer det att bli svårare att utveckla det till en vana.
 3. Starta simpelt - Försök inte att helt förändra ditt liv på en dag. Det är lätt att bli över-motiverad och ta på sig för mycket. Om du vill plugga två timmar om dagen kan du tex försöka att först vänja dig vid 30 minuter och sedan bygga vidare på det.
 4. Påminn dig själv - Omkring två veckor in i ditt åtagande kan det vara lätt att glömma bort vad du gör. Placera ut påminnelser om att utföra din vana varje dag, annars är chansen stor att du kanske missar några dagar. Om du missar tid motverkarar det själva syftet vi började med - att fastställa vanan genom att utföra det varje dag i 30 dagar.
 5. Var metodisk - Ju mer metodiskt du utför vanan desto lättare blir det att hålla den. Om du vill börja träna, försök att göra det vid samma tid och på samma plats under dina 30 dagar. När detaljer som tid på dagen, plats och omständigheter är desamma i alla fall är det lättare att hålla fast vid det.
 6. Skaffa en polare - Hitta någon som kommer att göra det tillsammans med dig och som på så sätt kan hålla dig motiverad om du känner för att sluta.
 7. Bilda en provokation - En provokation är en ritual du gör precis innan du utför din blivande vana. Om du till exempel vill vakna tidigare kan detta innebära att vakna upp på exakt samma sätt varje morgon. Om du vill sluta röka kan du knäppa fingrarna varje gång du får lust att plocka upp en cigarett.
 8. Ersätt förlorade behov - Om du ger upp något vid bildandet av din nya vana, se till att på ett bra sätt byta ut eventuella behov som du förlorat. Om du genom att titta på tv fick ett sätt att slappna av, kan du prova meditation eller läsning som ett sätt att ersätta behovet.
 9. Var inte felfri - Förvänta dig inte alla dina försök till att ändra dina vanor kommer att lyckas omedelbart. Det tog mig tre oberoende försök innan jag började träna regelbundet. Nu älskar jag det. Gör ditt bästa, men förvänta dig några gupp på vägen.
 10. Använd "Men" - Jag fick en gång berättat för mig om denna fantastiska teknik för att ändra dåliga tankemönster. När du börjar tänka negativa tankar, använd ordet "men" för att avbryta dem. "Jag är inte bra på det här, MEN, om jag jobbar på det kan jag bli bättre senare."
 11. Plocka bort frestelser - Omstrukturera din miljö så att den inte kommer att fresta dig under de första 30 dagarna. Ta ur skräpmaten från ditt hus, säg upp kabel-tv prenumerationen, kasta ut cigaretterna osv så du inte behöver kämpa med din viljestyrka.
 12. Förknippa med förebilder - Tillbringa mer tid med människor som har de vanor som du vill spegla. En nyligen genomförd studie fann att genom att ha en överviktig vän var man mer benägen att själv bli det. Du blir vad du spenderar tid runt.
 13. Gör det som ett experiment - Undanhåll dina åsikter tills månaden har passerat och använd endast upplevelsen som ett beteende-experiment. Experiment kan inte misslyckas, de får bara olika resultat vilket kommer att ge dig ett annat perspektiv på hur du kan ändra din vana.
 14. Föreställ - Visualisera dig själv utföra den dåliga vanan. Därefter, visualisera dig själv skjuta undan den dåliga vanan och istället välja ett alternativ. Slutligen, avsluta sekvensen med en bild av dig själv i ett mycket positivt tillstånd. Se dig själv plocka upp cigaretten (ex), se dig själv lägga ner den och knäppa fingrarna. Slutligen - visualisera dig själv springa runt och andas utan problem (ex). Gör det några gånger tills du automatiskt går igenom detta mönster innan du utför den dåliga vanan.
 15. Skriv ner det - En bit papper med ett löfte på är inte så viktigt. Men att skriva löftet däremot är viktigt. Genom att skriva det gör du din idé tydligare och du fokuserar på ditt slutresultat.
 16. Var medveten om fördelarna - Bekanta dig med fördelarna av att göra denna förändring. Skaffa böcker som berättar om fördelarna med regelbunden motion (ex). Märk sedan dessa förändringar i efter att du till exempel börjat äta bättre.
 17. Var medveten om riskerna med att inte göra en förändring - Du bör också vara medveten om konsekvenserna som den gamla vanan kan lämna efter sig. Leta upp realistisk information om nackdelarna med att inte göra en förändring. Detta kommer förhoppningsvis att ge dig ytterligare motivation.
 18. Gör det för dig själv - Oroa dig inte om alla de saker du enligt alla andra "bör" ha som vanor. Tygla istället dina vanor mot ditt nya mål och de saker som motiverar dig. Skuld och tomma löften är inte tillräckligt.


    General, 0 commentsHomemade granola

  
   date: 2013-01-20 time: 17:37:00
Today has been a very productive day - especially food-wise. I've made both hazelnut butter AND almond butter AND homemade granola. I didn't like the hazelnut butter unfortunately :( I'm not going to upload the nut butter recipes since I've already uploaded my almond butter recipe and it's the exact same with any other nut butter! But, the homemade granola I've been asked about many times before, so here you go:
 
Granola
Δ 5 dl [2 cups] rolled oats
Δ 2 dl [1 cup] shredded coconut
Δ 2 dl [1 cup] neatly chopped almonds {i used slivered almonds because I used my almonds to my almond butter}
Δ 2 dl [1 cup] raisins
Δ ½ dl [1/4 cup] honey
Δ 1 dl [½ cup] water
Δ 1 tsp cinnamon
Δ 1 dl [½ cup] flaxseed
 
Pre-heat oven to 175C [350F]. Mix together rolled oats, coconut, almonds and raisins in a bowl. In a seperate bowl - whisk together the honey with water and cinnamon. Pour the honey-mixture in the bowl with the oats and mix together thoroughly. Spread it out over a parchment-paper-covered plate and put it in the oven for 20 minutes. Take it out and pour in the flaxseed.
Idag har jag haft en väldigt produktiv dag - särskilt när det gäller mat. Jag har gjort både hasselnötssmör OCH mandelsmör OCH müsli. Jag tyckte inte om hasselnötssmöret dock :( Jag tänker inte lägga upp recept på de olika smören eftersom jag redan lagt upp mitt mandelsmör-recept och det är exakt samma sak med alla andra nötssmör. Men müsli-receptet ska ni få! Har tillfrågats om det många gånger nu, så här har ni det:
Müsli
Δ 5 dl havregryn
Δ 2 dl kokosflingor
Δ 2 dl finhackade mandlar {jag använde mig av flagad mandel för jag hade mina andra mandlar till mitt mandelsmör}
Δ 2 dl russin
Δ ½ dl honung
Δ 1 dl vatten
Δ 1 tsk kanel
Δ 1 dl linfrön
 
Sätt ugnen på 175C. Blanda havregrynen, kokosflingorna, russinen och mandeln. Blanda samman honungen med vattnet och kanelen. Blanda nu samman allt och sprid sen ut det över en bakplåtspapperstäckt plåt och grädda i ugnen i 20 min. Efter det har varit i ugnen häller du över linfröna.


    Granola, 1 commentsPumpkin Pie Spiced Trail Mix (Gluten-Free and Vegan)

  
   date: 2013-01-20 time: 11:04:15
Pumpkin Pie Spiced Trail Mix
Δ 1 dl [½ cup] raw pecans
Δ 1 dl [½ cup] raw cashews
Δ 1 dl [½ cup] raw almonds
Δ ½ dl [1/4 cup] maple syrup
Δ 1 tsp gluten free vanilla extract
Δ 1/4 tsp ground cinnamon
Δ 1/4 tsp ground ginger
Δ 1/8 tsp ground nutmeg
Δ pinch of ground cloves
Δ pinch of salt
     Mix in’s
Δ ½ dl [1/4 cup] dried cranberries
Δ ½ dl [1/4 cup] crystallized ginger chunks
 
Preheat oven to 175C [350F] and place the rack in the center of the oven. Line a baking sheet with parchment paper and place nuts in a single layer. Roast about 10-12 minutes, turning once until the nuts smell nice and toasty. Remove the nuts from the oven and place them in a mixing bowl, set aside. Reduce oven temperature to 150C [300F]. While the oven is cooling bring the remaining ingredients to a boil over medium high heat. After the mixture boils remove the pan from the heat and drizzle the syrup over the mixed nuts and stir well to coat. Spread the nuts back out evenly onto the lined cookie sheet in a single layer and bake for 20-25 minutes.  Remove the nut mix from the oven and allow to completley cool before mixing in the cranberries and crystallized ginger. Store in an airtight container.
Recipe from this blog.
Pumpapaj-kryddad Trail Mix
Δ 1 dl osaltade pekannötter
Δ 1 dl osaltade cashewnötter
Δ 1 dl osaltade mandlar
Δ ½ dl lönnsirap
Δ 1 tsk glutenfritt vaniljextrakt
Δ 1/4 tsk mald kanel
Δ 1/4 tsk mald ingefära
Δ 1/8 tsk riven muskot
Δ en nypa malda kryddnejlikor
Δ en nypa salt
     Blanda ner
Δ ½ dl torkade tranbär
Δ ½ dl kanderade bitar av ingefära
 
Sätt ugnen på 175C och placera gallret i mitten av ugnen. Täck en plåt med bakplåtspapper och placera alla nötter i ett lager. Rosta ca 10-12 minuter och vänd de en gång, tills nötterna luktar gott. Ta ur nötterna från ugnen, häll dem i en bunke och ställ åt sidan. Sänk ugnstemperaturen till 150°C. Medan ugnen reglerar temperaturen häller du resten av ingredienserna i en kastrull och kokar på medelhög värme. När blandningen börjat koka tar du bort kastrullen från värmen och häller sirapsblandingen över de blandade nötterna. Rör om väl tills nötterna är helt täckta. Sprid ut nötterna jämnt på bakplåten och grädda i 20-25 minuter. Ta ur nötblandingen från ugnen och låt svalna helt innan du blandar i tranbären och den kanderade ingefäran. Förvaras i en lufttät behållare.
Recept från den här bloggen.


    Snacks, 0 comments10 Reasons to Eat More Carrots

  
   date: 2013-01-20 time: 00:46:00
Carrots are more than a tasty addition to almost any dish. They are also good for your body’s overall health, especially that of the skin, eyes, digestive system and teeth! So if the sweet flavor isn’t enough, enjoy these 10 reasons to eat more carrots:
 1. Beta carotene: Carrots are a rich source of this powerful antioxidant, which, among other vital uses, can be converted into vitamin A in the body to help maintain healthy skin.
 2. Digestion: Carrots increase saliva and supply essential minerals, vitamins and enzymes that aid in digestion. Eating carrots regularly may help prevent gastric ulcers and other digestive disorders.
 3. Alkaline elements: Carrots are rich in alkaline elements, which purify and revitalize the blood while balancing the acid/alkaline ratio of the body.
 4. Potassium: Carrots are a good source of potassium, which can help maintain healthy sodium levels in the body, thereby helping to reduce elevated blood pressure levels.
 5. Dental Health: Carrots kill harmful germs in the mouth and help prevent tooth decay.
 6. Wounds: Raw or grated carrots can be used to help heal wounds, cuts and inflammation.
 7. Phytonutrients: Among the many beneficial phytochemicals that carrots contain is a phytonutrient called falcarinol, which may reduce the risk of colon cancer and help promote overall colon health.
 8. Carotenoids: Carrots are rich in carotenoids, which our bodies can use to help regulate blood sugar.
 9. Fiber: Carrots are high in soluble fiber, which may reduce cholesterol by binding the LDL form (the kind we don’t want) and increasing the HDL form (the kind our body needs) to help reduce blood clots and prevent heart disease.
 10. Eyes, hair, nails and more! The nutrients in carrots can improve the health of your eyes, skin, hair, nails and more through helping to detoxify your system and build new cells!
There are plenty more reasons to enjoy these crunchy, sweet root vegetables, so reserve a spot in your garden plot for planting some, or pop down to the local market to pick up a bunch!
Morötter är mer än ett välsmakande komplement till nästan alla rätter. De är också bra för kroppens hälsa, särskilt hud, ögon, matsmältningssystemet och tänderna! Så om den söta smaken är inte tillräckligt för att få dig att njuta av de orangea underverken har du här 10 anledningar varför du bör äta mer morötter:
 1. Betakaroten: Morötter är en rik källa av denna kraftfulla antioxidant, som bland annat, tillsammans med fler viktiga användningsområden, kan omvandlas till vitamin A i kroppen för att upprätthålla en frisk hud.
 2. Matsmältning: Morötter ökar salivproduktionen och levererar viktiga mineraler, vitaminer och enzymer som stödjer matsmältningen. Genom att regelbundet äta morötter kan man hjälpa till med att förhindra magsår och andra matsmältningsproblem.
 3. Alkaliska element: Morötter är rika på alkaliska element som renar och vitaliserar blodet samtidigt som den balanserar det sura/alkaliska förhållandet i kroppen.
 4. Kalium: Morötter är en källa för kalium, vilket kan bidra till att upprätthålla sunda natriumnivåer i kroppen, som i sin tur bidrar till ett minskat blodtryck.
 5. Tandhälsa: Morötter dödar skadliga bakterier i munnen och hjälper till att förebygga karies.
 6. Skador: Råa eller rivna morötter kan användas för att hjälpa till att läka sår, skärsår och inflammationer.
 7. Fytonäringsämnen: Bland de många positiva fytokemikalier som morötter innehåller finns det en som kallas falcarinol, vilken kan minska risken för tjocktarmscancer och bidra till att främja den allmänna tarmhälsan.
 8. Karotenoider: Morötter är rika på karotenoider, som våra kroppar använder för att hjälpa till att reglera blodsockret.
 9. Fiber: Morötter är rika på lösliga fibrer, vilket kan minska vårt kolesterolvärde genom att binda LDL-formen (den typ vi inte vill ha) och öka HDL-formen (den typ vår kropp behöver) för att minska bildning av blodproppar och förhindra hjärtsjukdomar.
 10. Ögon, hår, naglar och mycket mer! Näringsämnena i morötter kan förbättra hälsan i dina ögon, din hud, ditt hår, dina naglar och mer genom att hjälpa till att avgifta ditt system och bygga nya celler!
Det finns många fler anledningar att njuta av dessa krispiga, söta rotfrukter, så reservera en plats i trädgårdslandet för en plantering, eller gå ner till den lokala marknaden för att plocka på dig ett gäng!


    Carrot, 0 commentsEveryday Awesome Salad

  
   date: 2013-01-19 time: 22:55:06
The Awesome Anytime Salad (serves 3 to 4)
Δ 140 grams [5 ounces] of mixed greens
Δ 1 small head radicchio, roughly chopped
Δ 10 green beans, blanched (or steamed) and cut into 2½ cm [1 inch] pieces
Δ 1 medium red beet, roasted, peeled and diced
Δ 1½ dl [2/3 cup] canned chickpeas (aka garbanzo beans), drained
Δ 1 dl [½ cup] ricotta salata, crumbled
     super simple balsamic vinaigrette:
Δ 1 tbsp minced shallots
Δ 1 garlic clove, minced
Δ 3 tbsp high quality balsamic vinegar
Δ 2 tsp light brown sugar
Δ 1 dl [½ cup] extra virgin olive oil
Δ salt and pepper to taste
 
Place greens, radicchio, green beans, beets, and chickpeas into a large mixing bowl and toss together. For the vinaigrette: Place all ingredients into a small jar, seal and shake until completely combined. Pour vinaigrette over salad and toss together. Sprinkle ricotta salata over salad and serve. **To roast beet: Preheat oven to 190C [375°F]. Rinse any dirt off the beet and thoroughly dry. Drizzle about 1 tbsp of extra virgin olive oil over the beet, wrap in foil and place directly on the rack in the oven. Roast for about 40 minutes or until tender. Allow beet to cool before unwrapping, peeled and dicing.
Recipe from this blog.

Den Fantastiska "Närsomhelst" Salladen (3-4 port)
Δ 140 gram blandade gröna blad
Δ 1 litet huvud radicchio, grovt hackad
Δ 10 gröna bönor, blancherade (eller kokta) och skurna i 2 ½ cm bitar
Δ 1 medelstor rödbeta, rostad, skalad och tärnad
Δ 1½ dl konserverade kikärtor (också kända som garbanzo bönor), avrunna
Δ 1 dl ricotta, smulad
     super enkel balsam vinägrett:
Δ 1 msk mald schalottenlök
Δ 1 vitlöksklyfta, mald
Δ 3 msk balsamvinäger av hög kvalitet
Δ 2 tsk ljust brunt socker
Δ 1 dl extra jungfruolja
Δ salt och peppar efter smak
 
Lägg i de gröna bladen, radicchion, de gröna bönorna, rödbetorna, och kikärtorna i en stor bunke och rör samman. Vinägrett: Lägg alla ingredienser i en liten burk, sätt på lock och skaka tills väl blandat. Häll vinägretten över salladen och blanda ihop. Strö ricottan över salladen och servera. **Grilla rödbetorna: Sätt ugnen på 190C. Skölj av eventuell smuts från rödbetorna och torka noggrant. Ringla över 1 msk extra jungfruolja över betorna, linda in i folie och lägg direkt på gallret i ugnen. Rosta i ca 40 minuter eller tills de är mjuka. Låt betor svalna innan du packar upp, skalar och tärnar dem.
Recept från den här bloggen.


    Salad, 1 commentsQ/a - 19/1 {keep your eyes open for the rest}

  
   date: 2013-01-19 time: 18:44:00
hey! I really love your blog and instagram! I have a very big problem! I really hate my body! I'm so ashamed of it to the point where it hurts. I think it's so fat and disgusting that it makes my entirety look disgusting and ugly .. it's really ruining my life! when I was 13, I tried to starve myself and lost 3 kg in a week, I'm really not feeling well, and I feel that people are ashamed of me. I can't stop eating sweet things, before I managed to stay away from it for a month and I lost 5 kg but then I started eating it again .. I really don't know how to stop, please help me! I weigh 75 kg and I'm about 1.65m and I'm 15 is that normal? thanks in advance! hug!
Hello gorgeous! So first of all, it really kills me to read that you hate your body and you’re ashamed and feel disgusting because there’s simply no reason feel that way. Please be aware that you’re SO much more than your body. You’re a lovely person, you have a mind and a heart. Your body does SO many things for you, it carries you to places; it makes you experience things; it makes you unique and special. And what makes your body even more fascinating is the way it can change. And believe me, it can. You just need to work for it, you need to be dedicated and willing. As you’ve already experienced, starving won’t bring you anywhere, honey. You’ll need to change your lifestyle, replace junk with healthy and delicious food and be active. Girl, come on, you’re 15! You’re so young and there’s no reason to be so desperate, you’re blessed and you can work towards happiness. Don’t surround yourself with negative people and people who make you feel unloved because you deserve to be appreciated the way you are. Reach out for true and inspirational friends and family who are willing to support you and who make you happy and confident. But finally YOU are the one who needs to want it. Make small but steady changes, choose an apple instead of a chocolate bar when you’re hungry, walk to school, take the stairs instead of the elevator, etc.. You’ll see your body change and you will be so proud of yourself. Be patient and diligent, honey, it’s worth it. And always remember, you’re beautiful and you’re more than your weight 
 
Where is your incredibly beautiful background from? :)
This was a while ago so I think you're referring to my old one, right? Whichever one you mean though, I found them on weheartit originally. I made it lighter and changed the colors in Photoshop afterwards so it became the way I liked it! I don't want to share them unfortunately, since I was the one editing them. Search on weheartit and I'm sure you'll find something that suits your taste.
 
Hello! where are the pink shoes purchased? :)
It's not my picture either, but they're called Nike Free Runs. Go to Nike's website and I'm sure you'll find them! 
 
this was so useful for me, not because i have a friend with eating disorder but because i am that friend. i'll link this to many of my friends for them to read. thank you.<3
Oh, I'm so happy to hear that you found it helpful. And I'm so sad to hear that you have to go through something as horrible as an ED :( Stay strong, tell your ED to shut up - because you need to recover, you have the right to recover, and you deserve to recover! I wish you all the luck in the world, and I am here if you need anything. Even just venting; I care about you.
 
Should you do all of the exercise under the main theme? I mean... If it's arm day, should you then do ALL of the workout that stands below "Arms"? :-)
Well, I would say that's totally up to you. Push yourself, do as much as you can and then a little bit more. If you do one or five is your decision!
 
Are you Swedish? I thought you were from England or the United States.... this weekend when I've got time on my hands, I'll read your blog! Because I need urgent help with my health and fitness!
Yes I'm Swedish haha! And I hope you'll find the answers you need here. If not, just ask me!
 
i love the new look
Aw thank you! I like it too :)
 
Hello! I wonder if you party, as in drinking alcohol? Because honestly that's quite hard to believe since you live as healthily as you do, but I have a friend who is very much towards health and exercising, but she is still drinking. She never eats sugar or anything unhealthy, but she becomes helplessly wasted when we go to parties (so I have to take care of her). In fact, she's not that healthy to be honest, even though she's eating healthy and is exercising (she's working out 6 days a week and the workout's are always very long), and she NEVER ever allows herself to eat anything that contains sugar, she hasn't eaten sugar in about six months. She doesn't even eat carbs anymore, not even bananas! Me, the rest of our friends and her teachers are really worried about her, because she's forcing herself to exercise even if she doesn't want to, and I mean, she truly does deserve to rest.. Anyways, my first question is if you're drinking alcohol or not, and the other is "PLEASE HELP!" My friends tend to think of me as the "wisest" of us, but in this case I really don't know what to do, she doesn't even listen when we try to talk to her!
Hello dear! :) Concerning your first question - no, I don’t drink alcohol. I've never been drinking to be honest. I don't see what the fuss is about. Of course, drinking makes it so much easier to talk to people and whatsoever, but seriously... I prefer to wake up in a good mood and workout and have a successful day instead of hanging around in bed and feeling all nauseous. I’ve heard quite a lot of comments from my ‘friends’, that I’m lame, that I should get drunk and be fun and do crazy things with them, but um… no. Concerning your problem, let me first tell you that you are an amazing friend and it’s great that you’re so attentive. You’re right, it seems like there’s really a reason to worry, your friend’s lifestyle appears extremely restrictive and obsessed. The fact that all your other friends and even teachers notice it proves it, too. Do her parents notice this? Maybe you should consider talking to them, they may have a more… authoritarian influence. Can you think of a reason why she is so obsessed with this? Is she unsatisfied with her body, does she have problems in her family, is there something else that would make her escaping in sports? It seems like there’s only a chance if a professional helps her though :s Sadly it’s really difficult to help a person who doesn’t accept any help or doesn’t recognize the problem, so please don’t see yourself as not trying enough, I know that you do your best and you’re a wonderful friend!
 
hey I love your blog and instagram! one of my biggest problems with my body is my hips.. do you have any exercise tips on how to reduce them? hug :)
Thanks a lot sweetie! It depends whether you mean the fat on your hips or just the shape, because you can’t change your bone structure. But you can lose the fat (love handles) there. To do so, you have to lose fat all over your body, unfortunately you cannot choose a body part to lose fat from (would be cool though). So, eat clean + work out + sleep and repeat. hugs :)
hej! jag älskar verkligen din blogg och instagram!!! jag har ett väldigt stort problem! jag hatar verkligen min kropp! jag skäms så mycket över den att det gör ont. jag tycker den är så fet äcklig och att den gör att hela jag ser äcklig och ful ut.. den förstör verkligen mitt liv! när jag va 13 så försökte jag svälta mig själv och gick ner 3 kg på en vecka, jag mår verkligen inte bra och känner att folk skäms över mig. jag kan inte sluta äta söta saker, innan klarade jag mig i en månad och jag gick ner 5 kg men sen börja jag ät igen.. jag vet verkligen inte hur jag ska sluta, snälla hjälp mig! jag väger 75 kg är ca 1.65 och är 15 är det normalt? tack på förhand! kram!
Underbara du, att läsa att du hatar din kropp och att du skäms och känner dig motbjudande gör mig verkligen ledsen, eftersom det helt enkelt inte finns någon anledning att känna så. Tänk på att du är så mycket mer än din kropp. Du är en underbar person, du har en hjärna och ett hjärta. Din kropp gör så många saker för dig, den tar dig till platser, den tillåter dig att uppleva saker, den gör dig unik och speciell. Och vad som gör din kropp ännu mer fascinerande är hur den kan förändras. Och tro mig, det kan den. Du behöver bara jobba för det, du måste vara engagerad och villig att testa nya saker. Som du redan vet om, kommer svält inte att ta dig någonstans, älskling. Du måste ändra din livsstil, byt ut skräp mot hälsosam och god mat och var aktiv. Och tjejen, kom igen, du är 15! Du är så ung och det finns ingen anledning att vara så desperat, du kan arbeta för lycka. Omge dig inte med negativa människor och människor som gör att du känner dig oälskad eftersom du förtjänar att uppskattas som den du är. Nå ut till äkta och inspirerande vänner och familj som är villiga att stötta dig och som gör dig glad och självsäker. Men framförallt är det DU som måste vilja det tillräckligt. Gör små men regelbundna förändringar; välj ett äpple istället för en chokladkaka när du är hungrig, gå till skolan, ta trapporna istället för hissen, osv. Du kommer se din kropp förändras och du kommer att vara så stolt över dig själv. Ha tålamod och jobba för vad du vill, det är du värd fina du. Och kom alltid ihåg, du är vacker och du är mer än siffran som visas på vågen 
 
Vart är din otroligt fina bakgrund ifrån? :)
Detta var ett tag sedan så jag tror att du hänvisar till min gamla, eller hur? Oavsett vilken du menar har jag hittat dem på weheartit. Jag ljusade upp dem och ändrade färgerna i Photoshop efteråt så det blev som jag gillade det! Jag vill inte lägga upp dem hä tyvärr, eftersom jag har redigerat dem. Sök på weheartit och jag är säker på att du hittar något som passar din smak.
 
Hej! vart är de rosa skorna köpta? :)
Det är inte min bild heller, men det är Nike Free Runs. Gå till Nikes hemsida och jag är säker på att du hittar dem!
 
detta var så hjälpsamt, inte för att jag har en vän med ätstörningar, utan för att jag är den vännen. jag kommer länka detta till många av mina vänner så dem kan läsa det. tack. <3
Åh, jag är så glad att höra att du tyckte det var hjälpsamt. Och jag är så ledsen över att höra att du måste gå igenom något så hemskt som en ätstörning :( Var stark, säg åt din ÄS att hålla käften - eftersom du behöver bli frisk och du förtjänar att bli frisk! Jag önskar dig all lycka i världen, och jag är här om du behöver något. Även om du bara behöver skriva av dig; jag bryr mig om dig.
 
Ska man göra alla övningar som står under rubriken? Jag menar... om det arm dag, ska jag då göra alla de träningspass som står under "armar"? :-)
Tja, jag skulle säga att det är helt upp till dig. Pusha dig själv, gör så mycket du kan och sedan lite mer. Om du gör en eller fem är upp till dig!
 
Är du svensk?? Trodde att du var från England eller USA.... i helgen när jag får tid ska jag läsa igenom din blogg! För jag behöver akut hjälp med min hälsa och träning!
Ja jag är svensk haha! Och jag hoppas att du hittar de svar du behöver. Om inte, fråga på!
 
jag älskar den nya designen
Åh tack! Jag gillar den med :)
 
Hej! Jag undrar om du festar, alltså dricker alkohol? För det kan man ju egentligen inte tro eftersom du är så hälsosam, men jag har en kompis som är väldigt för det här med hälsa och träning, men hon dricker fortfarande. Hon äter aldrig socker eller något onyttigt, men hon super sig redlöst full när vi går på fester (så jag får ta hand om henne). Faktum är faktiskt att hon inte är så hälsosam, trots att hon äter nyttigt och tränar, för hon tränar 6 dagar i veckan (väldigt långa pass), och hon tillåter sig själv ALDRIG något med socker i, hon har inte ätit socker på ett halvår ungefär. Hon äter inte ens kolhydrater längre, alltså inte ens bananer! Jag, resten av våra kompisar och hennes lärare är verkligen oroliga för henne, för hon tvingar sig själv att träna även om hon inte känner för det, och hon förtjänar ju verkligen att vila.. Iaf, min första fråga är ju om du dricker eller inte, och den andra är "SNÄLLA HJÄLP!!" Mina kompisar brukar tycka att jag är den mest "visa" av oss, men just i det här fallet vet jag verkligen inte vad jag ska göra, hon lyssnar liksom inte på oss när vi försöker prata med henne!
Hej! :) Rörande den första frågan - nej, jag dricker inte alkohol. Jag har aldrig druckit om jag ska vara ärlig. Jag förstår inte varför det är så älskat. Visst, det gör det så mycket lättare att prata med folk och allt, men jag menar... Jag föredrar att vakna på gott humör och träna och ha en lyckad dag i stället för att ligga i sängen och må illa. Jag får en hel del kommentarer från mina "vänner" om att jag är larvig, att jag borde gå ut och bli full och ha roligt och göra galna saker med dem, men um ... nej. När det gäller ditt problem, låt mig först säga att du är en fantastisk vän och det är bra att du är så uppmärksam. Du har rätt, det verkar som att det verkligen finns en anledning att oroa sig, din väns livsstil verkar ytterst restriktiv och besatt. Det faktum att alla dina andra vänner och även lärare märker det bevisar det också. Märker hennes föräldrar detta? Kanske du bör överväga att prata med dem, de kanske har ett mer... vuxet inflytande. Kan du komma på en anledning till varför hon är så besatt av det här? Är hon inte nöjd med sin kropp, har hon problem med sin familj, är det något annat som skulle kunna få henne att förlita sig på träningen? Det verkar som det bara finns hopp ifall någon professionell hjälper henne dock :s Tyvärr är det verkligen svårt att hjälpa en person som inte accepterar någon hjälp eller inte erkänner att hon har ett problem, så se det inte som om att du inte försöker tillräckligt, jag vet att du gör ditt bästa och du är en underbar vän!
 
hej älskar din blogg och instagram! ett av mina största problem med min kropp är mina höfter.. har du några träningstips så man kan förminska dom? kram :)
Tack så mycket sötnos! Det beror på om du menar fettet på höfterna eller bara formen, för du kan inte ändra på din benstruktur. Men du kan bli av med fettet (kärlekshandtagen) där. För att göra det måste du träna bort fett över hela kroppen, tyvärr kan du inte välja vilken kroppsdel du förlorar fett ifrån (skulle vara coolt dock). Så ät hälsosamt + träna + sov och upprepa. kram :)


    Q/a, 1 commentsQ/a - 19/1 {only some of the questions, keep your eyes open for the rest}

  
   date: 2013-01-19 time: 00:05:44
Hello and yet again I have to apologise for my absence. It sucks, I know. I have no time nowadays because I'm so busy since there's a lot going on in school this year. I hope you understand, and I'll try to lay more time aside so I at least can give you one post every day. However, I've been getting a lot of requests lately from people wishing for me to start blogging in both Swedish and English. I've been debating a lot with myself, but I've chosen to satisfy you so from now on my blog will be written in BOTH languages. Since I said I would try to answer some of the questions I've gotten I've now made time for that, I hope you learn something new I guess?
 
I've started to think about something the past few days and thought I might ask you about it... I've used the app ShapeUpClub for about 2 weeks now and it has calculated that I should eat 1404 calories a day, but I only eat about 1100 calories, which means I obviously eat too little. Does that mean I have to eat more food or would 1100 calories be enough for me? And I know that the app will lower the number of calories all the time (it has already been reduced by 11) because you should be able to lose weight. I exercise about 4 times a week. :) And continue with what you are doing! You are awesome!
Hey sweetie! First of all, please delete this app. It doesn't sound good at all! Why would you need to lower your calorie intake all the time? If you workout you'll build more muscle, which speeds up your metabolism and that in turn means that you need to give your body more nutrients. The more you exercise, the more you need to eat, okay? 1100 is NOT enough for you, darling. Don't destroy your body, it's too valuable. Don't worry about the app and do what feels right to you. Feed your body with lots of healthy food and reward it with a great workout and you'll achieve your goals sooner or later. You can do this, take care of yourself! 
 
Hi, I have tried to start eating healthy and exercising daily, but it only works for a few days and then the weekend arrives! What should I do when friends want to buy candy or eat McDonalds? I don't want to say no and make it look like I have anorexia or act boring and buy fruit? When I have big tasks in school there's no time to exercise. Is there any way to make up for the missed exercise? Love your blog and your instagram. You give me inspiration to continue :)
Hello my anonymous friend!  Firstly, think about why you want to do this - do you want to be comfortable with yourself? Do you want to feel good about what you see in the mirror? Do you want to be confident and happy? YES. YES YOU DO. So why wouldn't you want this just because it's Friday, Saturday or Sunday? When your friends want to buy candy or eat at McDonalds, say no. Your will have to be stronger than the temptation and I know you can do it. Bring healthy food so when they eat sweets, eat your apple. Allow yourself to treat yourself once in a while. Eat some chocolate if that's what you long for - eating in moderation is the key to success! Perhaps they'll annoy you and look at you strangely when you choose healthy food instead junk, but if they are real friends they will understand. Eating healthy doesn't make you dorky or boring, why should fruit be boring?! After a few weeks, your friends will have become accustomed to it and they will think it's fine that you want to have a healthier lifestyle. Do not worry about other people, it's all about you. I wish you all the luck with your school assignments. Me myself am honestly not very good when it comes to studying, and I procrastinate all the time. Sit down and study, and take small breaks. Because honestly, who learns something by sitting for 5 hours straight? Why not take a short run during that break? 20 minutes is better than nothing. There are also lots of videos that are short and will fit into a hectic schedule! Also, try to add some exercise into your everyday life - take the stairs instead of the elevator and walk instead of driving for example. But remember, abs are made in the kitchen. I know you can do this sweetie, good luck! 
 
Where can you buy the Green choice peanut butter in Sweden!?
Hey you!  I buy my peanut butter in a store that is unfortunately only available in the area where I live; Östenssons. I don't know where else to find it, but I think, if I remember correctly, that it's available at ICA!
 
Hey. Do you have a fan page on Facebook?
Hi! And actually, I do but I never update it. Might get better at it though? You can find it here.
 
I just bought a jar of peanut butter (sugar free ofc) but I realized that I have no idea what I can do with it or how (and how much) I should use it? Can you give me some good tips? :D
Oh - WELL DONE! Watch your back, there is a high risk that you become addicted to it, because it's soooo good. You can eat it in so many different ways and to be honest - the only limitation we're talking about here is your imagination. You can eat it with a spoon directly out of the jar just as it is, you can use it when baking, spread it on bread, use it in sauces, eat it together with different fruits/vegetables (apple/banana/celery, etc.), with pancakes - THE OPPORTUNITIES ARE INFINITE. Experiment! The recommended daily amount is between 1-2 tbsp. 
 
hey! It would be really fun if you could write down how many calories the dish contains when you upload recipes! Love your blog, keep on going! ;) A reader from Finland
Hello! I actually try to do it every time I find such information, but it's not always available, and since I don't count calories I'm not really a reliable source when it comes to such information! And thank you, you're so kind, hugs! 
 
What is carob powder hehe? where can you buy it in Gothenburg? :)
I didn't know this before either actually and have never ever heard anyone talk about it in Sweden, but the Swedish name is 'johannesbröd'. This is what I found out about it, "Carob is originally from the eastern part of the Mediterranean, from where they've later on spread to the surrounding countries. Seeds of the carob tree has been used by the Arabs as weights. A seed weighs 0.2 grams, which is equivalent to one carat. The unit carat actually means seed in Arabic. 'Johannesbröd' is often called carob in English. The fruit is a long, flat pod with thick, leathery epidermis. Beneath the leathery epidermis is a soft, sweet layer containing up to 50 percent sugar. The pod contains approx 10-16 seeds. The carob is put in warm water for a few hours before use. The pods then become easy to grate. Grated carob can be used in desserts and cakes. Whole carob can be eaten as candy or gum. within the industry world the seeds are grounded into a powder. This can partly replace cocoa. Store in pantry, +12-16 °. Imported throughout the year from the Mediterranean countries.". I definitely learned something new now, so I hope you did too, because knowledge is power, right? I just searched where to find it, and someone had written that you can find it in 'Hemköp' among the mushrooms, peppers, eggplants, asparagus, sugar peas and green beans, haha! Good luck finding it 
 
I did this for my family yesterday and it was sooo yummie! My mum is a vageterian so i just fried some wholewheat bread in olive oil (instead for chicken) for her :) Put some salt on the bread and it taste really good! xx
Ah, that's awesome! And thanks for the advice; PUT SALT ON THE BREAD FOLKS! xx
 
Do you/anybody know a healthy pizza dough recipe? :D
Ah, I'm sorry but I don't  Any of you guys who's got a recipe in their back-pocket? 
 
Awesome blog!
THANK YOU SO MUCH!
 
if you exercise before breakfast, should the breakfast contain more than 300-500 calories? :)
Sounds good  It depends on the amount of calories you burned though, so if you exercised really hard, it can even be more than 500.
Hej och återigen vill jag be om ursäkt för min frånvaro. Det suger, jag vet. Jag har knappt någon tid åt bloggen nu för tiden eftersom jag är så upptagen nu när det är en hel del på gång i skolan i år (välja gymnasie, nationella prov, plugg). Jag hoppas att ni förstår, och jag lovar att jag ska försöka lägga mer tid åt sidan så jag åtminstone kan ge er ett inlägg om dagen. Hur som helst, jag har att få en hel del förfrågningar nyligen från er då ni frågat om jag kan börja blogga på både svenska och engelska. Jag har haft många diskussioner med mig själv kring detta, och har slutligen bestämt mig för att göra er glada - så från och med nu kommer bloggen att skrivas på båda språken. Eftersom jag sagt att jag ska försöka svara på några av de frågor jag har fått har jag har fixat tid till det, jag hoppas ni lär dig något nytt antar jag?
 
Jag har börjat fundera över en sak de senaste dagarna och tänkte att jag kanske kan fråga dig om det... Ja har använt mig av appen ShapeUpClub i ungefär 2 veckor nu och den har räknat ut att jag ska äta 1404 kalorier om dagen, men jag äter bara ca 1100 kalorier, vilket betyder att jag tydligen äter för lite. Betyder det att jag måste äta mer mat eller räcker det med 1100 kalorier för mig? Och jag vet att appen kommer att sänka antalet kalorier hela tiden (det har redan sänkts med 11) eftersom man ska kunna gå ner i vikt men jag ligger ganska mycket under. Jag tränar ca 4ggr i veckan. :) 
Hej sötnos! Först och främst, snälla radera den här appen. Den låter ju inte bra alls! Varför skulle du behöva sänka ditt kaloriintag hela tiden? Om du tränar så bygger du mer muskler, vilket snabbar upp din ämnesomsättning och i sin tur innebär det att du måste ge din kropp ännu mer näring. Desto mer du tränar ju mer behöver du äta, okej? 1100 är INTE tillräcklig för dig, lilla du. Förstör inte din kropp, den är för värdefull. Bry dig inte om appen och gör det som känns rätt för dig. Mata din kropp med mängder av nyttig mat och belöna den med ett härligt träningspass så kommer du att nå dina mål förr eller senare. Du kan göra det här, ta hand om dig! 
 
Hej, jag har försökt att börja äta nyttigt och träna dagligen men det funkar bara några dagar sedan kommer helgen! Vad ska jag göra när kompisar vill köpa godis eller äta McDonalds? Jag vill inte säga nej och verka som jag har anorexia eller vara den tråkiga som bara köper frukt? Även när jag har stora uppgifter i skolan så finns ingen tid till att träna, finns det något sätt att kompensera den missade träningen? Älskar din blogg och din instagram du ger mig inspiration till att fortsätta!:)
Hej anonyma du  För det första, tänk på varför du vill göra det här - vill du vara bekväm med dig själv? Vill du gilla det du ser i spegeln? Vill du vara självsäker och lycklig? JA. JA DET VILL DU. Så varför skulle du inte vilja detta bara för att det är fredag, lördag eller söndag? När dina vänner vill köpa godis eller äta på McDonalds, säg nej. Din vilja måste vara starkare än frestelsen och jag vet att du kan göra det här. Ta med dig nyttig mat, så när de äter godis, ät ditt äpple. Tillåt dig själv att unna dig något då och då, ät lite choklad med de om du är sugen på det - att äta med måtta är nyckeln till framgång!  De kanske kommer irritera dig och kolla konstigt på dig när du väljer nyttig mat framför skräp, men om de är riktiga vänner så kommer de att förstå. Att äta nyttigt gör dig inte töntig eller tråkig, varför skulle frukt vara tråkigt?! Efter ett par veckor kommer dina vänner ha vant sig vid det och de kommer tycka det är helt okej att du vill ha en hälsosammare livsstil. Bry dig inte om andra människor, allt handlar om dig. Jag önskar dig all lycka med dina skoluppgifter. Själv är jag ärligt talat inte så duktig på att plugga, och jag skjuter upp det hela tiden. Sätt dig ner och plugga, och ta små pauser. För vem lär sig egentligen något om man sitter 5 timmar i sträck? Varför inte ta en kort löprunda under den pausen? 20 minuter är bättre än ingenting. Det finns också massvis med videos som är korta och passar in i ett hektiskt schema! Försök också att lägga in lite träning i vardagslivet - ta trapporna istället för hissen och gå istället för att åka bil t.ex.. Men kom ihåg; abs are made in the kitchen. Jag vet att du kan göra det här sötis, lycka till! 
 
Var kan man köpa Green choice jordnötssmöret i Sverige!?
Hej på dig!  Jag köper mitt jordnötssmör i en affär som tyvärr bara finns i området där jag bor; Östenssons. Vet inte var man annars kan hitta det, men tror att jag, om jag minns rätt, hört att det ska finnas på ICA!
 
Hej. Har du en fan-sida på facebook?
Hej! Och ja, det har jag faktiskt men uppdaterar den aldrig. Kanske kan försöka bli bättre på det? Du hittar den här. 
 
Jag har precis köpt en burk jordnötssmör (sockerfri ofc) men jag kom på att jag har typ ingen aning om vad jag kan göra med det eller hur (och hur mycket) jag ska använda det? Kan du inte komma med några bra tips? :D
Åh - BRA GJORT! Se upp bara, det finns stor risk för att du blir beroende av det, för det är såååå gott. Man kan äta det på hur många sätt som helst och det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Du kan äta det med sked direkt ut burken precis som det är, du kan baka med det, bre det på bröd, ha det i såser, äta tillsammans med olika frukter/grönsaker (äpple/banan/selleri osv), till pannkakor - MÖJLIGHETERNA ÄR OÄNDLIGA. Testa dig fram! Den rekommenderade dagliga intaget är mellan 1-2 msk 
 
hej! Det skulle vara jätte roligt om du kunde skriva på recepten att hur många kalorier maträtten innehåller! Älskar din blogg, keep on going! ;) Läsare från Finland
Hej! Jag försöker faktiskt göra det varje gång jag hittar sådan information, men det är inte alltid jag gör det, och eftersom jag själv inte räknar kalorier är jag ingen säker k'älla när det kommer till sådant! Tack så snäll du är, kram!
 
Vad är carob powder hehe? vart kan man köpa det i göteborg? :)
Jag visste faktiskt själv inte det här först och har aldrig någonsin hört någon prata om det i Sverige, men det svenska namnet är johannesbröd. Så här står det om det: "Johannesbröd kommer ursprungligen från östra delen av Medelhavsområdet, varifrån de spridits till de omkringliggande länderna. Fröna från johannesbrödträdet har använts av araberna som vikter. Ett frö väger 0,2 gram, vilket motsvarar en karat. Enheten karat betyder kärna på arabiska. Johannesbröd kallas ofta carob på engelska. Frukten är en lång, platt balja med tjock, läderartad överhud. Under den finns ett mjukt, sött lager som innehåller upp till 50 procent socker. Baljan innehåller 10-16 frön. Johannesbröd läggs i varmt vatten ett par timmar innan de ska användas. Baljorna är då lätta att riva på rivjärn. Rivet johannesbröd kan användas i desserter och kakor. Hela johannesbröd kan ätas som godis eller tuggummi. Inom industrin mals fröna till ett pulver. Detta kan till viss del ersätta kakao. Förvaras i skafferi, +12-16°. Import hela året från Medelhavsländerna.". Jag lärde mig definitivt något nytt nu, så jag hoppas att du med gjorde det, för det är ju alltid toppen! Sökte nyss på var man kan hitta det, och enligt en person gick det att hitta på Hemköp bland svampen, paprikorna, äggplantorna, sparrisen, sockerärtorna och de gröna bönorna, haha! Lycka till med letandet 
 
Jag lagade detta till min familj igår och det var sååå gott! Min mamma är en vageterian så jag stekte några fullkornsbröd i olivolja (i stället för kyckling) till henne :) Ha på lite salt på brödet så smakar det riktigt bra! xx
Åh vad kul! Och tack för tipset, salta brödet!
 
Har du/någon recept på en nyttig pizzadeg? :D
Ah, jag är ledsen, men det har jag inte  Någon av er som har ett recept i bakfickan? 
 
Grym blogg!
TAAACK!
 
om man tränar innan frukosten, bör frukosten då innehålla mer än 300-500 kalorier ? :)
Det låter bra  Det beror dock på hur många kalorier du brände, så om du tränade riktigt hårt kan du behöva äta mer än 500.


    Q/a, 2 commentsNever gonna give up

  
   date: 2013-01-16 time: 16:45:00

With the requests from you guys I've now created a playlist that will keep us going! Click on the picture and the playlist will appear :)

 

Kommer aldrig ge upp

 
Med önskemålen från er har jag nu skapat en spellista som kommer att hålla oss igång! Klicka på bilden för att komma till spellistan :)

     My playlists, 0 commentsAct as if what you do makes a difference. It does.

  
   date: 2013-01-15 time: 20:56:48
At the very moment I'm looking through all comments I've recieved during the past few months and I'm smiling like an idiot. I love you so much, even though I don't personally know every individual that day after day is visiting my blog. But I do. I love you. You've impacted my life more than I think you'll ever realise and I owe you big time for that. Tomorrow I get out of school quite early so I will try to answer all comments by then. I'll get better with the posting too! I need ideas though, what do you want me to blog about? Anything special? I'll upload more recipes, since it's been very few of those lately, but anything else? Let me know!
omg old photos i'm sorry i don't want to scare you sorry ily


    Personal, 3 comments1#Answers

  
   date: 2013-01-14 time: 20:10:02
16. Would you kiss the last person you kissed again?
No, I definitely wouldn't.
 
55. Favourite blog?
Uhm, I'm not following anyone to the stalking level (like checking every day), but I love Kayla's blog {odolnost.tumblr.com}, Ally's blog {agirlnamedally.tumblr.com}, Tamara's blog {gaintheirjealosy.tumblr.com}, and Heather's blog {harryspankme.tumblr.com}.
 
57. Favourite food?
This is such a hard question because I can't discriminate food can I?! I love food, but I guess I could say salad since there are endless variations and also salmon because I simply adore it, yum! There's not much I don't enjoy eating though.
 
146. Was today a good day?
Ugh, no it really wasn't. Actually it was one of the worst days ever, but I'm not gonna rant about it and put you in a bad mood too! Tomorrow's a new day, so let's hope and pray that it will outweigh the bad things that has happened today. Life is fantastic :')


    Q/a, 0 comments#Answers

  
   date: 2013-01-14 time: 16:32:30
12. What are your 5 favorite songs right now?
Avicii - I Could Be The One [Avicii vs Nicky Romero] - Nicktim - Radio Edit
Imagine Dragons - Radioactive
Marina and The Diamonds - How To Be A Heartbreaker
Lana Del Ray - Diet Mountain Dew
Madeon - The City - Original
 
133. Favourite lyrics right now?
Ed Sheeran - Wake Me Up
 
118. Do you like Chinese food?
Do I like Chinese food? Chinese food? Food? I love it.
 
119. Favourite book?
I have no favorite, no matter how sad that sounds. I want to read "The Perks of Being a Wallflower" so bad though.
 
2. Are you outgoing or shy?
I wouldn't classify myself as neither of these. I'm quiet most of the time - since I'm an introvert - but I'm not shy. I just observe and think a lot but I usually don't think aloud. I like to keep my thoughts to myself. If I share them with you you should feel special. I prefer being alone though, like I always have. I like people, just not every type of person, if that makes sense, haha.
 
15. What good things happened this summer?
I guess 'this summer' will count as last summer, right? A lot of good things happened. The biggest thing though, was that I started my healthy lifestyle. 
 
21. What are you bad habits?
I overreact and overthink basically everything. I'm bad at saying 'no' when I don't want to do something and I usually do it only to satisfy the person asking. I can't save my money for very long. I procrastinate. I almost never finish what I start.
 
22. Where would you like to travel?
Everywhere. There is literally no place on this earth I wouldn't want to visit. The countries that's highest on my list though, are; USA, Australia and the Maldives.
 
131. Your bestfriend of the opposite sex likes you, what do you do?
Wow, this is really hard because I have no guy friend, haha. Sorry, but I don't think I can imagine what it would be like, this is too hard to answer.


    Q/a, 0 commentsIntrude my privacy

  
   date: 2013-01-13 time: 23:40:49

I have a lot of new followers, and I just got a comment that my blog have become boring and that I need to get more personal, so here we go. Comment a number/numbers and I'll answer it truthfully, hit me hard!

1. Who was the last person you held hands with?
2. Are you outgoing or shy?
3. Who are you looking forward to seeing?
4. Are you easy to get alone with?
5. If you were drunk would the person you like take care of you?
6. What kind of people are you attracted to?
7. Do you think you'll be in a relationship two months from now?
8. Who from the opposite gender is on your mind?
9. Does talking about sex make you uncomfortable?
10. Who was the last person you had a deep conversation with?
11. What does the most recent text that you sent say?
12. What are your 5 favorite songs right now?
13. Do you like it when people play with your hair?
14. Do you believe in luck and miracles?
15. What good thing happened this summer?
16. Would you kiss the last person you kissed again?
17. Do you think there is life on other planets?
18. Do you still talk to your first crush?
19. Do you like bubble baths?
20. Do you like your neighbors?
21. What are you bad habits?
22. Where would you like to travel?
23. Do you have trust issues?
24. Favorite part of your daily routine?
25. What part of your body are you most uncomfortable with?
26. What do you do when you wake up?
27. Do you wish your skin was lighter or darker?
28. Who are you most comfortable around?
29. Have any of your ex's told you they regret breaking up?
30. Do you ever want to get married?
31. If your hair long enough for a pony tail?
32. Which celebrities would you have a threesome with?
33. Spell your name with your chin.
34. Do you play sports? What sports?
35. Would you rather live without TV or music?
36. Have you ever liked someone and never told them?
37. What do you say during awkward silences?
38. Describe your dream girl/guy?
39. What are your favorite stores to shop in?
40. What do you want to do after high school?
41. Do you believe everyone deserves a second chance?
42. If your being extremely quiet what does it mean?
43. Do you smile at strangers?
44. Trip to outer space or bottom of the ocean?
45. What makes you get out of bed in the morning?
46. What are you paranoid about?
47. Have you ever been high?
48. Have you ever been drunk?
49. Have you done anything recently that you hope nobody finds out about?
50. What was the colour of the last hoodie you wore?
51. Ever wished you were someone else?
52. One thing you wish you could change about yourself?
53. Favourite makeup brand?
54. Favourite store?
55. Favourite blog?
56. Favourite colour?
57. Favourite food?
58. Last thing you ate?
59. First thing you ate this morning?
60. Ever won a competition? For what?
61. Been suspended/expelled? For what?
62. Been arrested? For what?
63. Ever been in love?
64. Tell us the story of your first kiss?
65. Are you hungry right now?
66. Do you like your tumblr friends more than your real friends?
67. Facebook or Twitter?
68. Twitter or Tumblr?
69. Are you watching tv right now?
70. Names of your bestfriends?
71. Craving something? What?
72. What colour are your towels?
72. How many pillows do you sleep with?
73. Do you sleep with stuffed animals?
74. How many stuffed animals do you think you have?
75. Favourite animal?
76. What colour is your underwear?
77. Chocolate or Vanilla?
78. Favourite ice cream flavour?
79. What colour shirt are you wearing?
80. What colour pants?
81. Favourite tv show?
82. Favourite movie?
83. Mean Girls or Mean Girls 2?
84. Mean Girls or 21 Jump Street?
85. Favourite character from Mean Girls?
86. Favourite character from Finding Nemo?
87. First person you talked to today?
88. Last person you talked to today?
89. Name a person you hate?
90. Name a person you love?
91. Is there anyone you want to punch in the face right now?
92. In a fight with someone?
93. How many sweatpants do you have?
94. How many sweaters/hoodies do you have?
95. Last movie you watched?
96. Favourite actress?
97. Favourite actor?
98. Do you tan a lot?
99. Have any pets?
100. How are you feeling?
101. Do you type fast?
102. Do you regret anything from your past?
103. Can you spell well?
104. Do you miss anyone from your past?
105. Ever been to a bonfire party?
106. Ever broken someone's heart?
107. Have you ever been on a horse?
108. What should you be doing?
109. Is something irritating you right now?
110. Have you ever liked someone so much it hurt?
111. Do you have trust issues?
112. Who was the last person you cried in front of?
113. What was your childhood nickname?
114. Have you ever been out of your province/state?
115. Do you play the Wii?
116. Are you listening to music right now?
117. Do you like chicken noodle soup?
118. Do you like Chinese food?
119. Favourite book?
120. Are you afraid of the dark?
121. Are you mean?
122. Is cheating ever okay?
123. Can you keep white shoes clean?
124. Do you believe in love at first sight?
125. Do you believe in true love?
126. Are you currently bored?
127. What makes you happy?
128. Would you change your name?
129. What your zodiac sign?
130. Do you like subway?
131. Your bestfriend of the opposite sex likes you, what do you do?
132. Who's the last person you had a deep conversation with?
133. Favourite lyrics right now?
134. Can you count to one million?
135. Dumbest lie you ever told?
136. Do you sleep with your doors open or closed?
137. How tall are you?
138. Curly or Straight hair?
139. Brunette or Blonde?
140. Summer or Winter?
141. Night or Day?
142. Favourite month?
143. Are you a vegetarian?
144. Dark, milk or white chocolate?
145. Tea or Coffee?
146. Was today a good day?
147. Mars or Snickers?
148. What's your favourite quote?
149. Do you believe in ghosts?
150. Get the closet book next to you, open it to page 42, what's the first line on that page?    Personal, 4 commentsMost effective exercises for belly fat

  
   date: 2013-01-13 time: 14:45:00
Belly fat is not only unsightly but it is also the most dangerous form of fat. Too much belly fat increases your risk of heart disease, cancer, diabetes and a host of other health problems. The most effective way to minimize your belly fat is not to perform countless numbers of crunches but rather to combine a healthy diet with cardiovascular and strength-training exercises.
Most Effective Exercises for Belly Fat
CARDIO
Cardio exercise is the most effective means of losing excess fat, including the accumulation of fat around your belly. It is not possible to target belly fat only, belly fat responds well to a regular exercise routine. In fact, you may notice that your belly is the first area to shrink once you begin an exercise program. It requires a substantial amount of calories to perform sustained cardiovascular activity. In order to burn the most amount of fat, it is best to engage in activities that require several large muscles to perform such as running, rowing and swimming. Performing any of these activities at a moderate to vigorous intensity, a 150-pound person can burn an average of 10.6 calories per minute. If you were to perform the American Heart Association's recommendation of at least 30 minutes of moderately intense exercise, you could burn 318 calories per session. Performed five days a week, that's 1,590 calories. In a little over two weeks, that would result in 1 pound of pure fat loss, some of which would ultimately be from your belly.
 
KETTLEBELL SNATCH
Kettlebell exercises are an effective means of shedding fat and building metabolically active muscle. Kettlebell snatches can be performed in a continuous interval session for a sure fire method of torching excess fat. The American Council on Exercise (ACE) recently performed a study in which participants performed an interval workout of 15 seconds of work and 15 seconds of rest for a total of 20 minutes. Researchers found that the participants burned at least 20.2 calories per minute for a total of 404 calories. Regularly performing this exercise would definitely help to burn belly fat as well as strengthen your glutes, quadriceps and core muscles. To perform the kettlebell snatch begin by bending at the hips and knees to squat down to the starting position. Firmly grasp the kettlebell, flatten your back and look straight ahead. Simultaneously, pull the kettlebell toward your body, as if you were starting a lawn mower, and explode with your hips, driving them upward and forward. As the kettlebell reaches slightly above shoulder height, punch upward to fully extend your arm to complete the snatch. In the final position, you should be standing in an upright position with an erect torso, straight legs, and your arm extended straight above your head. After each 15 second work interval, switch to the other arm.
 
BARBELL THRUSTERS
The barbell thruster, a combination of a front squat and an overhead press, is an intense and powerful exercise. A thruster workout will tax your cardiovascular system while simultaneously increasing your total body strength and core stability, thereby increasing muscle mass. Performing a thruster interval workout will have similar effects as those observed during a kettlebell workout. The muscle mass gained during the workout will burn extra calories even when you are at rest, resulting in a greater caloric deficit, and thus, fat loss. To preform a barbell thruster, begin with your legs shoulder-width apart and a loaded barbell resting across the front of your shoulders as you secure it in place with an overhand grip. Keeping the barbell in place, slightly arch your back, stabilize your core, and bend at the hips and knees to lower into a squat. As soon as you reach the bottom of the squat, explode upwards with your legs while, at the same time, pushing the barbell upwards with your arms. If you coordinate the movement accurately, you should be able to use some of the momentum from your legs to assist in thrusting the barbell upwards. At the end of the movement your legs should be straight, torso erect and arms fully extended overhead. You can make thrusters into a workout of their own similar to the kettlebell intervals, or you can perform them in addition to your cardio exercise. If this is the case, perform three sets of eight to 12 repetitions using a challenging weight.
 


    Exercise, 3 commentsWhat are the benefits of nuts and seeds?

  
   date: 2013-01-12 time: 22:33:49
Nuts and seeds are delicious, filling, portable and highly nutritious. What more could you ask for out of food? The health benefits of nuts and seeds are endless and they provide us with a plethora of nutritional properties. They rank high in a wide number of minerals and vitamins including potassium, magnesium, calcium, iron, selenium and vitamin E, vitamin A, vitamin C and B complexes. Nuts and seeds also make great midday snacks. However, if weight loss or weight control is a concern, then watch your portion size as nuts and seeds pack a lot of calories relative to their small size. Here’s a list of some of the more popular nuts and seeds and their health benefits.
 
Almonds
Almonds are constituted as the only nuts that actually form alkaline in the body. Alkaline foods keep the acidity levels of the body in check, making sure they don’t exceed suggested levels. Almonds are a powerhouse of various minerals such as calcium, potassium, magnesium and iron. Furthermore, they’re considered to be an anti-carcinogenic, too.
 
Hazelnuts
Hazelnuts are another type of nut highly popular for the flavor they possess and the amount of minerals they provide. Hazelnuts are a goldmine of potassium, manganese, calcium, folic acid, phosphorous, iron, magnesium and vitamin E. One cup of hazelnuts accounts for the daily requirement of copper, 30% of the daily requirement for iron and 355% of our daily manganese needs. The presence of oleic acids in hazelnuts can also help lower levels of bad cholesterol (or LDL) and raise levels of HDL (or good cholesterol), keeping healthy cholesterol levels in check.
 
Walnuts
Walnuts are a good source of omega 3 fatty acids, proteins, calcium and iron. Omega 3 is a great tool to stabilize cholesterol, prevent heart diseases and maintain a healthy blood lipid profile. Among the many benefits of walnuts are their ability to reduce inflammation and pain, providing nourishment to the adrenal glands and the brain, as well as helping to lubricate the lungs, stabilize cholesterol and speed metabolic rates.
 
Pistachios
Pistachios are one of the essentials of Ayurvedic medicine. Pistachios are great for blood purification, treating constipation and lubricating the lungs. Pistachios, as documented by research, are also a good source for stabilizing cholesterol levels. A study conducted at Penn State University showed that a cup of pistachios can help increase HDL levels by 26%, and reduce LDL levels by 14%, decreasing overall cholesterol levels by 12%.
 
Macadamia Nuts
Macadamia nuts are high in fat, but 80% of their fat content is monounsaturated – the good kind that helps regulate cholesterol effectively. Furthermore, macadamia nuts contain palmitoleic acid, also referred to as omega 7, which further works towards lowering cholesterol and keeping heart health in check. Palmitoleic acid is also good for keeping the skin healthy and radiant. Some studies suggest that this omega 7 compound has the potential to speed up the metabolism.
 
Brazil Nuts
Brazil nuts are particularly known for the amino acids they contain and their selenium content. A 100g of Brazil nuts provides up to 3485% of the daily requirement for selenium, making them the highest natural source of selenium! Selenium is known to strengthen the body’s immune system, helping it fight free radical damage. Amino acids are the building blocks of proteins and help strengthen the muscle, treat muscle wear and tear and reduce pain and inflammation in the body. Consisting of 18 different amino acids, Brazil nuts rank particularly high in glutamic acid, known to aid the metabolism and support the nervous system.
 
Flaxseeds
Flaxseeds are well known for their Omega 3 fatty acid content – and they’re the most efficient source of Omega 3s, too. This attribute makes them a great tool for strengthening the immune system and stabilizing cholesterol levels in the body. Flaxseeds also possess lignans, which are compounds known for their anti-tumor and antioxidant properties.
 
Sesame Seeds
Consisting of a good amount of lignans, sesame seeds can also be considered an anti-cancer food. Certain studies conducted on sesame seeds have concluded that they’re effective in lowering the risk of stomach and breast cancer. Furthermore, sesame seeds also consist of zinc and calcium, which can help maintain bone health and reduce risks of bone mineral deficiency diseases such as osteoporosis.
 
Sunflower Seeds
Sunflower seeds are a great source of iron, magnesium, unsaturated fats, proteins, iodine, copper, manganese, selenium, fluorine, zinc, phosphorous and vitamin E and B. One cup of sunflower seeds can account for 122% of the daily-required intake of copper, 140% of manganese and 151% of selenium.
 
Pumpkin Seeds
Pumpkin seeds carry a number of essential health benefits. Pumpkin seeds consist of a compound called L-tryptophan, a natural depression alleviator. Furthermore, pumpkin seeds carry the distinct quality of helping fight intestinal parasites – specifically tapeworms and roundworms, thanks to its anti-fungal and anti-bacterial properties. Pumpkin seeds are also a great source of the mineral zinc. The World Health Organization (WHO) recommends the consumption of pumpkin seeds due to their zinc content. Additionally, these seeds are also a great source of Vitamin E.


    Nuts and seeds, 0 commentsWild Rice No-Meat Loaf: Vegan and Gluten Free

  
   date: 2013-01-12 time: 14:25:59

 1 dl [½ cup] uncooked wild rice
 1 can red kidney beans, rinsed and drained
 1½ dl [2/3 cup] walnuts, chopped
 ½ dl [1/4 cup] raisins, chopped
 ½ dl [1/4 cup] dried cranberries, chopped
 1 medium onion, diced fine
 2 tbsp milled flax seeds (with 3 tbsp hot water)
 1 dl [½ cup] gluten-free bread crumbs
 2 springs of fresh oregano
 ½ tsp ground pepper or more to taste
 1 tsp sea salt or more to taste
 1/4 tsp cayenne pepper
 extra warm water

Cook the rice as per directions (the cooking time is about 45 minutes – you can do this the night before or in the morning so the rice is cooked and ready before putting it together, the actual assembly of the loaf is very quick – about 20 minutes). Grease and line a loaf pan with parchment paper and set aside. Preheat the oven to 175C [350F]. Chop the onion very fine, and in small skillet, sautee on olive oil until golden, not burned – set aside. Separately in a small bowl, add the milled flax seeds and hot water, mix and set aside. Chop all raisins, dried cranberries, walnuts into small pieces. :: Larger pieces will give you a rougher texture of the loaf but expect it to be more crumbly also. :: Smaller pieces will give you a smoother texture in the loaf, and if that’s what you’re after, take 2/3 of the cooked wild rice, and give it a bit of a chopping also. In a food processor, grind all the red kidney beans into a paste. In a large bowl, combine the bean paste, sauteed onion, all the dried fruit, nuts, 2/3 of the wild rice (reserve 1/3 for top), and ½ of the flax seed mixture, gluten-free breadcrumbs, spices, salt and pepper plus fresh oregano – mix well. If the mixture is too dry, add a few tablespoons of warm water, mix and add more until it sticks together and isn’t crumbly, but it’s not runny. Taste it and add more seasoning if needed. Tasting it is a very important step to make sure it doesn’t come out bland at the end. In another small bowl, add 1/3 of the wild rice remaining with ½ of the flax seed mixture, season with salt and pepper and mix well to incorporate. This is the wild rice topping. Assemble in the lined loaf pan by adding the rice topping first. Be sure to spread it out evenly. Then add in the other loaf mixture. Press down firmly so it forms well in the pan, smooth out the top. Bake for 35-45 minutes. Let cool for about 10 minutes before serving.

Recipe from this blog.    Chicken and meat, 0 commentsHi?

  
   date: 2013-01-11 time: 20:33:24
I'm so sorry but I haven't had any time or patience to sit down and answer to every question I've gotten on this blog. I'll try to sit down this weekend and answer them all but I won't promise anything. Just a quick post because I thought I'd let you know.


    Personal, 1 commentsWhy You Overeat

  
   date: 2013-01-11 time: 20:18:15
There's a scientific reason you can't eat just one potato chip. Find out which fatty foods suppress your 'full' feeling.
Why You Overeat
It’s happened to all of us: You promise yourself that eating just one small serving of fatty food will be enough to satisfy your cravings, whether it’s potato chips, ice cream or a second helping of cake. But new research from UT Southwestern Medical Center in Dallas, Texas, suggests that fatty foods send messages to your brain to keep eating – so beware. One of the fats studied was palmitic acid, found in foods high in saturated fats such as butter, cheese, milk and beef. When palmitic acid makes its way to your brain, it alters the way in which your brain signals that you’re full – instead your body ignores the signals that suppress your appetite and you overeat. Moreover, the effects of one night of splurging on food can last up to three days, meaning your efforts at weight management may be derailed for up to 72 hours – during which time you’re likely to eat more than usual. But before you add this information to your worry bowl, researchers suggest that there are ways you can get around palmitic acid’s negative messaging.

What you can do:
1. When you snack, stick to clean snacks such as a handful of nuts or fresh fruit with a dollop of natural peanut butter.
2. Reduce your intake of saturated fats. Opt for low-fat dairy products and lean cuts of beef. The less palmitic acid you consume, the less chance it has of preventing fat-fighting hormones from doing their job.
3. When a recipe calls for any oil or fat, opt for extra virgin olive oil, which contains oleic acid, one of the other fats studied by researchers from UT Southwestern Medical Center. Oleic acid allows your brain to signal you to stop eating.
4. Keep track. Logging what you eat is a useful step when leading a healthy clean-eating lifestyle. You could be ingesting more palmitic acid than you realize. Knowing what you’re eating will keep you mindful and allow you to make better choices down the line.    Nutrition, 1 commentsHow to shop for peanut butter

  
   date: 2013-01-09 time: 20:29:00
I actually think that the question I recieve the most is "Why are you eating peanut butter? I thought you were eating healthy and clean, aren't peanut butter really unhealthy and full of fat and sugar?!" and I can basically hear their mistrust and disgust through the letters. Peanut butter is healthy, as long as it's consisting of basically one thing: peanuts. Many peanut butters contain tons of sugar and additives, so look for the ones who doesn't.
Peanut butter has long been a staple in many a person’s diet, as it is tasty and relatively easy to prepare. And, it’s healthy! Many natural brands contain high levels of monounsaturated fats and the polyphenol reservatrol, both of which promote heart health and fight disease. But, not all peanut butters are created equally - some are less healthy than others. How can you tell which types are best to maximize your health benefits?
 
H O W   T O   C H O O S E   I N G R E D I E N T S
When buying peanut butter, first look for a label that says ‘natural’ to narrow down your options. To ensure that the advertising is not false or misleading, always check the ingredients located under the nutrition facts. Your goal should be to purchase the least processed product possible. Avoid added hydrogenated oils, which more than likely equate to unhealthy trans fats (labels with hydrogenated oils toting “0g” of trans fat may contain up to 0.4g per serving in actuality). Additionally, it is wise to buy products with minimally added sugars, or avoid sugar entirely. Aim for low sodium, preferably <120mg per serving. Natural peanut butters are higher in fiber and protein, and lower in sugar, than their highly-processed counterparts in general.
 
W H A T   A B O U T   R E D U C E D - F A T ?
In most cases, reduced-fat PB is actually nutritionally worse than full-fat. It contains less healthy fat (poly and monounsaturated) and is chemically engineered with artificial sweeteners to make up for the caloric reduction. Choosing natural, full-fat peanut butter means that you are consuming more antioxidants and more nutrients, which makes it a better choice nutritionally, despite the extra ~40 calories.
 
A R E   O T H E R   N U T   B U T T E R S   H E A L T H Y?
Certainly! When shopping for almond butter, hazelnut butter, and so on, apply the same principles as when shopping for natural peanut butter. Check the ingredients for added oils, sodium, and sugar and choose wisely.


    Peanut butter, 3 commentsCarbohydrates: Good Carbs Guide the Way

  
   date: 2013-01-06 time: 19:30:50
INTRODUCTION
We've come a long way from the days when one of the knee-jerk answers to the question "What should I eat?" was "You can't go wrong with carbohydrates." We now know that carbohydrates, the staple of most diets, aren't all good or all bad. Some kinds promote health while others, when eaten often and in large quantities, actually increase the risk for diabetes and coronary heart disease.
 
The wild popularity of the Atkins, South Beach, and other low-carbohydrate diets led many Americans to believe that carbohydrates are "bad," the source of unflattering flab, and a cause of the obesity epidemic. That's a dangerous oversimplification, on a par with "fat is bad." Easily digested carbohydrates from white bread, white rice, pastries, sugared sodas, and other highly processed foods may, indeed, contribute to weight gain and interfere with weight loss. Whole grains, beans, fruits, vegetables, and other sources of intact carbohydrates do just the opposite - they promote good health.
 
Don't be misled by the blanket pronouncements on the dangers of carbohydrates. They are an important part of a healthy diet. Carbohydrates provide the body with the fuel it needs for physical activity and for proper organ function. The best sources of carbohydrates - fruits, vegetables, beans, and whole grains - deliver essential vitamins and minerals, fiber, and a host of important phytonutrients.
WHAT ARE CARBOHYDRATES?
Carbohydrates are found in a wide array of foods - bread, beans, milk, popcorn, potatoes, cookies, spaghetti, soft drinks, corn, and cherry pie. They also come in a variety of forms. The most common and abundant forms are sugars, fibers, and starches.
 
The basic building block of every carbohydrate is a sugar molecule, a simple union of carbon, hydrogen, and oxygen. Starches and fibers are essentially chains of sugar molecules. Some contain hundreds of sugars. Some chains are straight, others branch wildly.
 
Carbohydrates were once grouped into two main categories. Simple carbohydrates included sugars such as fruit sugar (fructose), corn or grape sugar (dextrose or glucose), and table sugar (sucrose). Complex carbohydrates included everything made of three or more linked sugars. Complex carbohydrates were thought to be the healthiest to eat, while simple carbohydrates weren't so great. It turns out that the picture is more complicated than that.
 
The digestive system handles all carbohydrates in much the same way - it breaks them down (or tries to break them down) into single sugar molecules, since only these are small enough to cross into the bloodstream. It also converts most digestible carbohydrates into glucose (also known as blood sugar), because cells are designed to use this as a universal energy source.
 
Fiber is an exception. It is put together in such a way that it can't be broken down into sugar molecules, and so it passes through the body undigested. Fiber comes in two varieties: soluble fiber dissolves in water, while insoluble fiber does not. Although neither type nourishes the body, they promote health in many ways. Soluble fiber binds to fatty substances in the intestines and carries them out as a waste, thus lowering low-density lipoprotein (LDL, or bad cholesterol). It also helps regulate the body's use of sugars, helping to keep hunger and blood sugar in check. Insoluble fiber helps push food through the intestinal tract, promoting regularity and helping prevent constipation. (Adults need at least 20 to 30 grams of fiber per day for good health. But most Americans get only about 15 grams a day.)
WHEN SUGAR MANAGEMENT GOES AWRY: INSULIN AND DIABETES
When you eat a food containing carbohydrates, the digestive system breaks down the digestible ones into sugar, which then enters the blood. As blood sugar levels rise, special cells in the pancreas churn out more and more insulin, a hormone that signals cells to absorb blood sugar for energy or storage. As cells sponge up blood sugar, its levels in the bloodstream begin to fall. That's when other cells in the pancreas start making glucagon, a hormone that tells the liver to start releasing stored sugar. This interplay of insulin and glucagon ensure that cells throughout the body, and especially in the brain, have a steady supply of blood sugar.
 
In some people, this cycle doesn't work properly. People with type 1 diabetes (once called insulin-dependent or juvenile diabetes) don't make enough insulin, so their cells can't absorb sugar. People with type 2 diabetes (once called non-insulin-dependent, or adult-onset diabetes) generally start out with a different problem - their cells don't respond well to insulin's "open up for sugar" signal. This condition, known as insulin resistance, causes blood sugar and insulin levels to stay high long after eating. Over time, the heavy demands made on the insulin-making cells wears them out, and insulin production slows, then stops.
 
Insulin resistance isn't just a blood sugar problem. It has also been linked with a variety of other problems, including high blood pressure, high levels of triglycerides, low HDL (good) cholesterol, and excess weight. In fact, it travels with these problems so often that the combination has been given the name metabolic syndrome. Alone and as part of the metabolic syndrome, insulin resistance can lead to type 2 diabetes, heart disease, and possibly some cancers.
 
Genes, a sedentary lifestyle, being overweight, and a diet rich in processed carbohydrates can each promote insulin resistance. (The combination is far worse.) Data from the Insulin Resistance Atherosclerosis Study suggests that cutting back on refined grains and eating more whole grains in their place can improve insulin sensitivity. As described in "Health Gains from Whole Grains", the benefit of eating whole grains extends far beyond insulin to helping prevent type 2 diabetes, atherosclerosis (the build-up of cholesterol-filled patches that clog and narrow artery walls), heart disease, colorectal cancer, and premature death from noncardiac, noncancer causes.
CARBOHYDRATES AND THE GLYCEMIC INDEX
Dividing carbohydrates into simple and complex makes sense on a chemical level. But it doesn't do much to explain what happens to different kinds of carbohydrates inside the body. For example, the starch in white bread and French-fried potatoes clearly qualifies as a complex carbohydrate. Yet the body converts this starch to blood sugar nearly as fast as it processes pure glucose. Fructose (fruit sugar) is a simple carbohydrate, but it has a minimal effect on blood sugar.
 
A new system, called the glycemic index, aims to classify carbohydrates based on how quickly and how high they boost blood sugar compared to pure glucose. Foods with a high glycemic index, like white bread, cause rapid spikes in blood sugar. Foods with a low glycemic index, like whole oats, are digested more slowly, causing a lower and gentler change in blood sugar. Foods with a score of 70 or higher are defined as having a high glycemic index; those with a score of 55 or below have a low glycemic index.
 
The most comprehensive list of the glycemic index of foods was published in the July 2002, issue of the American Journal of Clinical Nutrition. It included almost 750 foods, ranging from angel food cake to yams. The University of Sydney in Australia maintains an updated searchable database at www.glycemicindex.com that now has almost 1,600 entries.
 
Diets rich in high-glycemic-index foods, which cause quick and strong increases in blood sugar levels, have been linked to an increased risk for diabetes, heart disease, and overweight, and there is preliminary work linking high-glycemic diets to age-related macular degeneration, ovulatory infertility, and colorectal cancer. Foods with a low glycemic index have been shown to help control type 2 diabetes and improve weight loss. Other studies, though, have found that the glycemic index has little effect on weight or health. This sort of flip-flop is part of the normal process of science, and it means that the true value of the glycemic index remains to be determined. In the meantime, eating whole grains, beans, fruits, and vegetables - all foods with a low glycemic index - is indisputably good for many aspects of health.
 
One of the most important factors that determine a food's glycemic index is how much it has been processed. Milling and grinding removes the fiber-rich outer bran and the vitamin- and mineral-rich inner germ, leaving mostly the starchy endosperm.
 
One thing that a food's glycemic index does not tell us is how much digestible carbohydrate it delivers. Take watermelon as an example. The sweet-tasting fruit has a very high glycemic index. But a slice of watermelon has only a small amount of carbohydrate per serving (as the name suggests, watermelon is made up mostly of water). That's why researchers developed a related way to classify foods that takes into account both the amount of carbohydrate in the food and the impact of that carbohydrate on blood sugar levels. This measure is called the glycemic load. A food's glycemic load is determined by multiplying its glycemic index by the amount of carbohydrate it contains. In general, a glycemic load of 20 or more is high, 11 to 19 is medium, and 10 or under is low.
 
You can't use the glycemic index to rule your dietary choices. For example, a Snickers bar has a glycemic index of 41, marking it as a low glycemic index food. But it is far from a health food. Instead, use it as a general guide. Whenever possible, replace highly processed grains, cereals, and sugars with minimally processed whole grain products. And only eat potatoes - once on the list of preferred complex carbohydrates - occasionally because of their high glycemic index and glycemic load.
LOW-CARBOHYDRATE DIETS: CHOOSE GOOD CARBS, NOT NO CARBS
Some popular diets treat carbohydrates as if they are evil, the root of all body fat and excess weight. That was certainly true for the original Atkins diet, which popularized the no-carb approach to dieting. And there is some evidence that a low-carbohydrate diet may help people lose weight more quickly than a low-fat diet, although so far, that evidence is short term.
 
In two short, head-to-head trials, low-carb approaches worked better than low-fat diets. A later year-long study, published in 2007 in the Journal of the American Medical Association, showed the same thing. In this study, overweight, premenopausal women went on one of four diets: Atkins, Zone, Ornish, or LEARN, a standard low-fat, moderately high-carbohydrate diet. The women in all four groups steadily lost weight for the first six months, with the most rapid weight loss occurring among the Atkins dieters. After that, most of the women started to regain weight. At the end of a year, it looked as though the women in the Atkins group had lost the most weight, about 10 pounds, compared with a loss of almost 6 pounds for the LEARN group, 5 for the Ornish group, and 3.5 for the Zone group. Levels of harmful LDL, protective HDL, and other blood lipids were at least as good among women on the Atkins diet as among those on the low-fat diet.
 
If you read the fine print of the study, though, it turns out that few of the women actually stuck with their assigned diets. Those on the Atkins diet were supposed to limit their carbohydrate intake to 50 grams a day, but they took in almost triple that amount. The Ornish dieters were supposed to limit their fat intake to under 10 percent of their daily calories, but they got about 30 percent from fat. There were similar deviations for the Zone and LEARN groups.
 
What about longer term studies? POUNDS LOST (Preventing Overweight Using Novel Dietary Strategies), a two-year head-to-head trial comparing different weight loss strategies found that low-carb, low-fat, and Mediterranean-style diets worked equally well in the long run, and that there was no speed advantage for one diet over another. What this and other diet comparisons tell us is that sticking with a diet is more important than the diet itself.
 
No one knows the long-term effects of eating little or no carbohydrates. Equally worrisome is the inclusion of unhealthy fats in some of these diets.
 
If you want to go the lower carb route, try to include some fruits, vegetables, and whole grains every day. They contain a host of vitamins, minerals, and phytonutrients that are essential for good health and that you can't get out of a supplement bottle. And do your heart a favor by choosing healthy fats and proteins to go along with those healthy sources of carbohydrate: A 20-year prospective study of 82,802 women looked at the relationship between lower carbohydrate diets and heart disease; a subsequent study looked at lower carbohydrate diets and risk of diabetes. Women who ate low-carbohydrate diets that were high in vegetable sources of fat or protein had a 30 percent lower risk of heart disease and a modestly lower risk of type 2 diabetes, compared to women who ate high-carbohydrate, low-fat diets. But women who ate low-carbohydrate diets that were high in animal fats or proteins did not have a reduced risk of heart disease or diabetes.
ADDING GOOD CARBOHYDRATES
For optimal health, get your grains intact from foods such as whole wheat bread, brown rice, whole grain pasta, and other possibly unfamiliar grains like quinoa, whole oats, and bulgur. Not only will these foods help protect you against a range of chronic diseases, they can also please your palate and your eyes.
 
Until recently, you could only get whole-grain products in organic or non-traditional stores. Today they are popping up in more and more mainstream grocery stores. Here are some suggestions for adding more good carbohydrates to your diet:
 • Start the day with whole grains. If you're partial to hot cereals, try steel-cut oats. If you're a cold cereal person, look for one that lists whole wheat, whole oats, or other whole grain first on the ingredient list.
 • Use whole grain breads for lunch or snacks. Check the label to make sure that whole wheat or another whole grain is the first ingredient listed.
 • Bag the potatoes. Instead, try brown rice or even "newer" grains like bulgur, wheat berries, millet, or hulled barley with your dinner.
 • Pick up some whole wheat pasta. If the whole grain products are too chewy for you, look for those that are made with half whole-wheat flour and half white flour. 
 • Bring on the beans. Beans are an excellent source of slowly digested carbohydrates as well as a great source of protein.


    Carbs, 3 commentsOvercoming Binge Eating Disorder

  
   date: 2013-01-04 time: 11:37:23
What is Binge Eating Disorder?
Binge Eating Disorder is the most common kind of ED. It's characterized by:
    Frequently eating unusually large amounts of food.
    Feeling out of control, unable to stop eating once a binge has started.
    Hiding the amount of food eaten & binging in private.
    Feeling embarrassed and shameful of the amount of food eaten.
    Eating when not hungry and to the point of physical pain and nausea.
    Feelings of depression and worthlessness.
    Rapid weight gain (although not all people who suffer from BED are overweight).
 
Unlike anorexia or bulimia, there’s usually no attempt to reverse the calories taken in. People with BED do sometimes purge (make themselves vomit), but usually to make room for more food or to alleviate stomach pain from eating too much.
 
What are the first steps to moving forward from Binge Eating Disorder?
    Stop, take a deep breath, and acknowledge that what you’re putting your body through isn’t healthy. Acknowledge that you deserve better. Decide you want to treat your body and mind better.
    Talk to someone about it. Tell your closest friend, family member, or whoever you trust. If you have access to a therapist or counselor, use them! Consider looking into overeaters anonymous. OA is free, private, and very nonjudgmental. 
    Make a recovery blog. Be anonymous if you want, but even updating it once a week with your thoughts and progress can help a lot. Be honest, even if its hard. There are thousands of fitblrs, recovery blogs, and other people struggling with the same thing you are. Take advantage of the free support. Reblog anything that inspires and motivates you. Submerging yourself in a culture of recovery, even online, will help keep you in the mindset you want.
    Keep a simple journal. Write down when you binged, what you ate, what you were feeling, and what led up to it. Be totally honest with it. This will help you recognize patterns & help you avoid them in the future.

What can I change in my day to day life?
    Plan, plan, plan. BED is chaos. Add structure to your eating habits to help regulate them. When you’re feeling motivated, make a meal plan for your week. It doesn’t have to be ultra healthy. You don’t even have to count calories. Just pick some things that you think your body would appreciate. Try to include a source of protein, a grain, and some veggies/fruit in each meal. Don’t make the meals too small. Include a snack or two. It doesn’t have to be perfect. The point of this isn’t to lose weight yet, just to get your body used to eating normal amounts at normal times. Once you have your meal plan, turn it into a shopping list. Go to the store and buy ONLY whats on the list. No exceptions. Cook and separate what you buy into ready to grab meals. If that seems like too much, just do what you feel capable of and try to increase the structure as you go. Baby steps are still steps.
    If you’re not planning on buying anything while you’re out, don’t bring your debit card. Keep a small amount of cash for emergencies in your glove compartment or tucked away in your purse. If your money isn’t easily accessible, you can’t buy a ton of junk while you’re out.
    Put pretty notes/reminders on your fridge or cabinets. “Are you really hungry?”, “Is it time to eat?”, “There are other things to do when you’re bored”, “Count to 100” or a personal reason you chose to recover.
    Be mindful while eating. Don’t watch TV or scroll through a social networking place while you’re eating. Pay attention to how your body feels and if you're full. You’ll enjoy your food more, and learn your body’s specific needs.
    Try to eat with others.
    Keep food in one room of your house. Eat in one room of your house. Don’t eat in bed, on a couch, or at a desk.
 
What can I do instead of binging?
    Paint your nails with a bunch of coats. Keep it wet by using lots of layers. Check out some nail art and try to imitate it. You’ll get distracted by the cool designs and the wet paint makes you ultra aware of what your hands are doing. It's also harder to reach your hands into bags etc
    Drink cold water or hot tea. As you sip, feel it in your body.
    Try yoga. You absolutely don’t have to be fit or skinny to do basic yoga. Your body will thank you, and it will calm you down. Click here for a list of free yoga videos.
    Take a bath. Use bubbles, candles, whatever. Treat yourself like a princess and relax.
    Go for a walk around the block. It doesn’t have to be a long walk. Just enough to stretch your legs and get out of the house.
    Make yourself a glitter jar. Shake, stare, relax.
    Play a game. Try one of those free for an hour download games or get into a game on your phone.
    Go for a drive. Blast your music, sing along, and let it alllll out.
    Watch a good stand up comedian on youtube.
    Clean. If you're living in shit, you’ll feel like shit.
    Do something you need to do. Homework, updating your calender, organizing your purse/binder, laundry, etc. You’ll gain a sense of accomplishment, relieve stress associated with having unfinished tasks, and distract yourself from wanting to binge.
    Check out autogenics or progressive muscle relaxation.
    Call someone and vent.
    Journal.


    Binge Eating Disorder, 3 comments24 Meat-Free Recipe Substitutions

  
   date: 2013-01-03 time: 22:13:00
Fondness for Fido, an interest in the environment, or bad memories of chicken wings can send anyone in search of a meatless meal. Luckily, a bowl of Cheerios for dinner isn’t the only solution. I’ve rounded up a list of 24 nutritious meat alternatives that leave the stomach just as satisfied. 
Broccolini with Tofu, Sesame and CorianderDon't StopLemon Quinoa Cilantro Chickpea Salad | Totally Love It
 TOFU
The edible kind’s tasty, the musical version’s killer. Made from soybean curds, tofu’s a great low-cal protein source. The spongy beige stuff works raw, baked, grilled, or fried and easily absorbs the taste of whatever it’s cooked in - yum! Plus, it works in pretty much any traditional meat dish (and even on a stick).
 
 SEITAN
Sei-what? Swap meat for wheat and use this vegan alternative made from wheat gluten. The texture is pretty similar to meat’s, and like tofu, it absorbs the flavor of any sauce. Bake it, grill it, fry it (it’s not so appetizing raw) - seitan can sub for meat in fajitas or fancy up vegetable dishes.
 
 TEMPEH
Star of the “TLT sandwich,” tempeh’s the crunchy cousin of tofu and seitan. It’s made from soybeans, and a single serving packs as much protein as some meats. Tempeh works well in basic rice and veggie dishes, or in more exotic ones like spicy sushi, so try grilling and frying it with different flavors.
 
 OKARA
Made from soy pulp, okara’s high in nutrients like protein and fiber. It can replace meat and eggs in soups, stews, and omelets, and even transforms crab cakes into a vegan delicacy.
 
 QUINOA
Rice is nice, but quinoa’s awesome. This grain is protein-rich (actually, it’s a complete source of protein) and offers other nutrients like magnesium and folic acid. Quinoa’s a staple in meat-free salads and pilafs. Plus, baked quinoa patties are a posh alternative to beef burgers.
 
 GARBANZO BEANS (ALSO KNOWN AS CHICKPEAS)
Don’t be fooled by their nickname - chickpeas are an awesome meat alternative for guys, too. Most have made the beans’ acquaintance in hummus spreads, but chickpeas add protein and fiber to pretty much any meal. Hide the ham and try whipping these babies into a homemade veggie burger, or make it Mediterranean and go for the falafel.
 
 BLACK BEANS
Everyone knows they’ll make you toot, but these Mexican legumes also boast some big health benefits. Like chickpeas, black beans are a huge protein source for vegetarians. Try a black bean burger that makes the meat variety look like chopped liver, or (metaphorically) beef up a breakfast burrito.
 
 BLACK-EYED PEAS
This Fergalicious protein source is the veggie alternative to typical Taco Bell fare. Healthy black-eyed pea tacos are as easy to prepare as any meat dish, and maybe even tastier.
 
 SOYBEANS
Otherwise known as edamame, soybeans are a nutritious vegetarian snack. Cook like an Egyptian and whip up a meatless stew with these beans that come in almost every color of the rainbow.
 
 SPLIT PEAS
Peas: It’s what’s for dinner. Other than the classic soup, these legumes also feature in vegan burgers and golden potstickers, an appetizer that’s okay to bring to a PETA party.
 
 LENTILS
The BFF of every low-budget, protein-hungry vegetarian, lentils are pretty easy to prepare, too. Try a meat-free stew or a vegan chili - meals that look (almost) as good as they taste.
 
 PEANUTS
Make like Mr. Peanut and go nuts! A handful of peanuts adds a powerful protein punch to any meatless meal. In place of chicken and rice, take a trip to the Middle East and eat couscous with roasted peanuts. And instead of beef noodles, slather on the pb - a little bit of peanut butter makes a sesame noodle feast. “Nut burgers” are another way to use chopped peanuts (or pretty much any kind of nut).
 
 WALNUTS
Kick the Cobb to the curb and choose nuts for a serious salad. Though walnuts are among the more fattening nut varieties, a handful packs a ton of protein.
 
 ALMONDS
Sliced, slivered, and sprinkled, a serving of almonds is a sneaky way to add meatless protein. The nuts replace chicken in stir-fry recipes and make vegetable dishes a savory main course.
 
 CASHEWS
Cashews are popular as a healthy snack - their antioxidants promote heart and bone health. But they also make a surprising appearance in meals that normally include meat and cheese, like vegan pasta Alfredo and meatless lasagna.
 
 PUMPKIN
No Halloween mask’s necessary to reap the benefits of this veggie celebrity. The Greatist superfood is also an unexpected meat alternative. Skip the meat sauce and pump(kin) up the protein value of pasta with pumpkin!
 
 MUSHROOMS
Meaty in texture, a Portobello mushroom cap fits neatly inside a hamburger bun - the perfect substitution! 'Shrooms can also replace meatballs in pasta sauce. One caveat: Mushrooms don’t provide as much protein as most meats, so make sure to add cheese or tofu to get the same nutritive value.
 
EGGPLANT
Eggplant’s another vegetable with a deceptively meat-like consistency. Say, “that’s amore” again and use it like mushrooms in pasta sauce. Or veg out - don’t pig out - and fry up some eggplanT. Of course, it’s best to add some cheese or nuts, since vegetables don’t have the same protein value as most meats.
 
 ZUCCHINI
Zucchini’s an easy way not to miss meat in classic carnivore dishes. Try it in vegetarian lasagna for a low-fat, high-fiber twist on the meat variety.
 
 SQUASH
Chunks of squash have the added benefit of making meals bright orange. And while this vegetable usually turns up as a side dish, vegetarian entrees like baked risotto put it back in the spotlight. It’s best to serve the squash with an ingredient like quinoa to up protein intake.
 
 POTATOES
Don’t be fooled by the Greatist “dangerfood” label: Potatoes are okay in moderation. Potatoes keep vegetarian dishes filling - try a meat-free Mexican omelet or a squash and goat cheese gratin. Potatoes can also serve as a hearty veggie burger base.
 
 TEXTURED VEGETABLE PROTEIN
TVP isn’t as popular as, say, chicken nuggets, but it’s a great source of protein and other important nutrients, and doesn’t take much preparation. Dehydrated powder rarely sounds appealing, but TVP is actually a great way to make vegan versions of dishes like meatloaf and chili. There are lots of different varieties, like powder, chunks, and slices. Find it in most health food stores and buy it in bulk - it lasts up to a year in a sealed container.
 
 EGGS
Scrambled, sunny-side up, or unfertilized, there’s no wrong way to prepare this awesome protein source. Eggs can easily replace any kind of meat in a main dish. Egg and cheddar quesadillas spice up the classic chicken variety. Try eggs, tomatoes and couscous for a veggie spin on meat ’n potatoes.
 
 CHEESE
As versatile as Katy Perry’s beau, cheese comes hot and cold. It’s a perfect protein source for vegetarians, with the added bone-healthy benefit of calcium. Use ricotta cheese on pasta instead of meat sauce, grab some goat cheese for a meat-free sandwich, or replace chicken with feta for a fancy salad.


    Nutrition, 0 commentsharry styles playlist

  
   date: 2013-01-03 time: 18:21:00
This playlist is containing some songs that remind me of me hangin with harry and maybe having sex in his range rover w/e there is no rhyme or reason to this collection of songs.
 
Nah but this is for those of you who wanted it after I posted about it on instagram earlier today and I'm not held responsible for whatever feels you might get struck by sry bye.
 
{click on the picture to come to the spotify playlist}
 

harry styles spellista

 
Denna spellista innehåller några låtar som påminner mig om att hänga med Harry och kanske ha sex i hans Range Rover och finns det ingen meningsfull betydelse i valet av låtar.
 
Nä men det här är för de av er som ville ha den efter att jag skrev om den på instagram tidigare idag och jag är inte ansvarig för vilka känslor du kan komma att drabbas av förlåt hejdå.
 
{klicka på bilden för att komma till spotify-spellistan}


    My playlists, 0 commentsHow to Maximize Those Butt-Toning Squats!

  
   date: 2013-01-01 time: 21:28:33
If strong, sculpted legs are what you're after, you've got to become one with the squat. The basic exercise targets glutes, hamstrings, quads, and core, so incorporating it into your strength-training workouts is definitely worth your while. Here are some ways to get more bang for your butt - er, I mean buck - when doing squats.
FOCUS ON YOUR HEELS
When doing a squat, make sure to shift your weight back onto your heels and lower the body as if you're about to sit in a chair. This proper form helps to put even more focus on the glutes and hamstrings and takes pressure off the knees. It also offers a stable surface that enables you to get low to the ground, which is what makes the move so effective.
 
TRY VARIATIONS
Target lower body muscles differently by changing the position of your feet. Squat with your big toes together, feet out wide, and try one heel or both heels lifted, or even one leg lifted. Step on a Bosu ball and squat on a wobbly surface to work your core, and try twisting variations for even more of a challenge. Check out this list of different squat variations.
 
MULTITASK WITH WEIGHTS
Squats focus on the legs and butt, but you can make it a total-body move by working your upper body at the same time. Grab a set of dumbbells or a resistance band and while squatting, do front raises, biceps curls, overhead presses, lateral arm raises, and overhead triceps extensions.
 
TAKE YOUR SQUATS FOR A WALK
While squatting, take steps forward or backward as if you're walking, or take steps out to the side. Make it even harder by tying a resistance band around your ankles for even more of a burn.
 
ADD A JUMP
Work your heart and leg muscles by adding a jump between reps. Get into your squat position. Bend the knees and lower down and, as you're coming up, press off the balls of your feet into an exploding jump, then land in squat position and repeat. This is also a great move for challenging your core and balancing abilities.
 
HOLD IT
Traditionally you move the torso up and down as you do your squats, but if you lower down and hold the position for 15 or more seconds, you'll really feel the burn. While lowered, you can also pulse up and down ever so slightly for 15 seconds before coming all the way up.


    Exercise, 0 commentsBenefits of Asparagus

  
   date: 2013-01-01 time: 16:01:59
One of the first foods that signals the start of spring is the appearance of fresh asparagus at local farmers’ markets and grocery stores. Just as spring is a time of new beginnings, asparagus is one of those veggies that many love to experiment with during that time of year. And just as a spear is used as a weapon, asparagus’s javelin-shaped form could be viewed as symbolic for its age- and disease-fighting abilities. 
 
           It's loaded with nutrients: Asparagus is a very good source of fiber, folate, vitamins A, C, E and K, as well as chromium, a trace mineral that enhances the ability of insulin to transport glucose from the bloodstream into cells.
 
           This herbaceous plant - along with avocado, kale and Brussels sprouts - is a particularly rich source of glutathione, a detoxifying compound that helps break down carcinogens and other harmful compounds like free radicals. This is why eating asparagus may help protect against and fight certain forms of cancer, such as bone, breast, colon, larynx and lung cancers.
 
           Asparagus is packed with antioxidants, ranking among the top fruits and vegetables for its ability to neutralize cell-damaging free radicals. This, according to preliminary research, may help slow the aging process. 
 
           Another anti-aging property of this delicious spring veggie is that it may help our brains fight cognitive decline. Like leafy greens, asparagus delivers folate, which works with vitamin B12 - found in fish, poultry, meat and dairy - to help prevent cognitive impairment. In a study from Tufts University, older adults with healthy levels of folate and B12 performed better on a test of response speed and mental flexibility.
 
           One more benefit of asparagus: It contains high levels of the amino acid asparagine, which serves as a natural diuretic, and increased urination not only releases fluid but helps rid the body of excess salts. This is especially beneficial for people who suffer from edema (an accumulation of fluids in the body's tissues) and those who have high blood pressure or other heart-related diseases.
 
The most common type of asparagus is green, but you might see two others in supermarkets and restaurants: white, which is more delicate and difficult to harvest, and purple, which is smaller and fruitier in flavor. No matter the type you choose, asparagus is a tasty, versatile vegetable that can be cooked in myriad ways or enjoyed raw in salads.
Modern Hepburn  Asparagus with Lime and Mint   Recipe | Simply Recipes


    Asparagus, 0 commentsJanuary Exercise Schedule

  
   date: 2013-01-01 time: 15:48:19
New year, new calendar! Welcome to January 2013! This month, I bring you three workout calendars: the basic version asks for one or two workouts a day, the student version asks for more while you’re on break or on the weekends, and the beginner calendar follows a 4 days on/1 day off plan. (If you’d like to make any plan a bit more challenging, add in HIIT for cardio on days of your choosing.) Whatever plan you choose, and feel free to change whenever you’d like, the directions are simple: find the current date on the calendar, see what workout(s) it asks for, and pick one from each section listed for that date. For example, if today it says “Arms” and “General,” I’d find an arm workout and a general workout to do today.
 
During the month, remember that you should take as many rest days as you need, modify any workouts that you cannot do, stay hydrated, get more low-intensity cardio, and eat well.
 
Any of the calendars can be modified. If you are training for a half-marathon, feel free to count that as your cardio on cardio days. If you’re sore in the arms from helping a friend move, substitute a butt workout instead. It’s all about you!
 

ARMS
Lean Arms Workout v.1
Lean Arms Workout v.2
Tone Those Triceps!
Weight-Free Arms
Arms Workout
All About Arms
Dumbbells, Smart Arms
Beginner Arms

LEGS
Inner Thigh Toner
Tame Those Thighs
Kill Those Legs!
Your Best Butt
Thigh Toner
Dancer’s Legs Workout
Legs Workout
5 Minute Butt Blaster
Legs For Days
Shapely Squats
Beach Babe Booty
Get Those Glutes

ABS
All-Over Abs
1-2-3 Ab Workout
Quick Challenge
I Seek Obliques
Abs Challenge
Intense Abs
Waist Trimmer
Ballet Abs
Flat Abs Workout
Lower Ab Attack
Easy Abs

GENERAL
Student Workouts
Wake Up Warm Up
Full Body Meltdown
Absolute Beginner Workout
Fat Blaster
Quiet Workout
Coffee Break Workout
All-Over Workout
Whole Body Workout
Morning Angel Workout
No Space? No Problem!
Basic Dumbbell Workout
Full Body Workout
One-Song Workouts
50 Up, 50 Down
Morning Workouts
Leveled Workouts
Count Up, Count Down
Strength and Cardio
Water Bottle Workout
Workout Challenge for the Absolute Beginner

CHALLENGES
Weather Workout
Quick Workout
Digital Clock Workout
Challenge
Challenge
Challenge
Challenge
Challenge

CARDIO
Leveled Cardio
One-Room Cardio
All-Cardio Challenge
Cardio Circuit
Killer Kardio
Beginner Cardio
Kick-It Cardio!
Basic Cardio

HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIIT)
One Room HIIT
20-Minute HIIT
Interval for Beginners
Interval Running    Exercise schedules, 0 comments